مقایسه نتایج حل معکوس لغزش به روش گسل محدود در فضای زمان – مطالعه موردی زمین لرزه ‎۸ خرداد ‎۱۳۸۳ فیروزآباد – کجور (رخداد با بزرگای گشتاوردی ۳/‎۶)/ضامن کامیار

پدیده زلزله، از گذشته تا کنون باعث تلفات انسانی، مالی و ایجاد وحشت عمومی بوده است. با وجود اینکه قدمت زلزله به زمان پیدایش زمین برمیگردد، ولی تا قرن گذشته چیز زیادی درباره علت وقوع زلزله و ساز و کار آن نمیدانستیم. حتی امروزه نیز با وجود پیشرفت های زیاد در علوم مختلف و دستاوردهای بزرگ مهندسی، به خصوص در رشته حفاری، ما هنوز به صفحه گسل مسبب هیچ زلزله ای دست نیافته ایم. هدف اصلی این پایان نامه ارائه یک حل معکوس خطی در حوزه زمان، به روش گسل محدود میباشد تا بتوان به درک بهتر و دقیقتری از ساز و کار گسل و میزان لغزش بر روی سطح گسل رسیده و بتوان شکل موج و تاثیر آن را در نقاط دلخواهی که در آنجا ایستگاه نداشتیم شبیه سازی کنیم. در این راستا، توضیحات مختصری درباره زلزله شناسی، نظریه گسل محدود، دینامیک چشمه و روش های معکوس سازی ارائه نموده و سپس به معرفی زلزله کجور، اهمیت و تاثیر آن پرداخته، پارامترهای منطقه البرز مرکزی و حاشیه جنوبی حوزه رسوبی خزر را که مورد نیاز در حل معکوس بودند، ولی قبلا محاسبه نشده اند بدست می آوریم. این پارامترها شامل چگالی لایه ها، ضریب کیفیت منطقه برای این لایه ها و ابعاد صفحه گسل و مش بندی آن میباشد که برای حل معکوس لازم میباشند. با استفاده از برنامه اکسیترا تابع گرین را برای محیط لایه بندی، طبق مدل سرعتی گزارش شده توسط تاتار و همکاران [‎۲۰]، بدست می آوریم و سپس به حل معکوس زلزله فیروزآباد کجور می پردازیم. ابتدا داده ها را به شیوه های مختلف پالایش نموده و با استفاده از این داده ها، معکوسسازی به روشهای مختلف را انجام می دهیم. در انتها بهترین نوع پالایش داده ها (که جوابی قابل قبول بدست می-دهد) و مناسب ترین روش معکوس سازی را انتخاب کرده و جوابی مناسب به روش حل معکوس خطی در فضای زمان (در صورت نیاز) انجام داده و نتایج را ارائه می دهیم.