طراحی دیوراهای برشی بازشودار با عملکرد دوگانه شکل پذیری/سهرابی فریبرز

وجود بازشو در المانهای بتن مسلح فرضهای ساده کننده طراحی را تغییرمی دهد. لذا طراحی به شیوه‌های معمول در مورد این المانها مناسب به نظر نمی رسد. از طرف دیگر در دیوارهای برشی بتن مسلح به دلایل معماری و یا سازه ای بازشوهایی ایجاد می شود. دلیل سازه ای ایجاد این بازشوها می تواند ایجاد ضعف در عملکرد برشی قسمتهای فوقانی و در نتیجه استفاده از مکانیزم خرابی برشی دیوار درکنارخرابی خمشی در پایه دیوار جهت ایجاد شکل پذیری دوگانه در دیوار باشد. هدف از این تحقیق مقایسه روشهای مختلف طراحی دیوارهای برشی بازشودار می باشد. لذا ابتدا روشهای طراحی موجود در دیوارها وتیرهای بتنی بازشودار مورد بررسی قرارگرفته ودو روش میله و کش و خرپای پلاستیسایته جهت طراحی دیوارهای بازشودرا انتخاب شده است. این دو روش در طراحی سه دیوار با شکل بازشوهای دایره ای، مستطیلی و شکاف دار(که هدف از ایجاد بازشو در آنه ایجاد عملکرد شکل پذیری دو گانه بوده است) اعمال شده و نتایج مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. از آنجا که نقص عمده هر دو روش لحاظ نکردن بارگذاری رفت و برگشتی در عملکرد دیوار بتن مسلح است پیشنهاد شده است که اصلاحاتی در روشهای مذکور با استفاده از تئوری میدان فشار انجام گیرد