طراحی سازه های نامتقارن بتنی بر اساس آرایش مناسب مراکز جرم ، سختی و مقاومت/عظیمی نژاد آرمین

آسیب پذیری ساختمانهای نامتقارن بارها در زلزله های بزرگ آشکار شده است. اثرپیچش در این سازه ها سبب می گردد تا تغییر مکان بخشهای مختلف سازه متفاوت گشته و در بخشهای کناری سازه افزایش یابد. به منظور کنترل خسارتهای ناشی از زمین لرزه امروزه آیین نامه های لرزه ای به استفاده از روشهای طراحی براساس عملکرد گرایش پیدا کرده اند. در این روش طراحی سعی می گردد بر اساس سطوح احتمالاتی مختلف خطر، خسارات سازه ای و غیره سازه ای ایجاد شده در سازه در حد خاصی محدود گردد. برای طراحی سازه های نامتقارن بر اساس عملکرد نیازبه دستورات و روشهایی است که قادر به تخمین رفتار تقریبی سازه براساس مشخصات هندسی آن باشند. یکی از روشهای مناسب برای این منظور کنترل آرایش مراکزسختی و مقاومت در سازه می باشد. نحوه تاثیر آرایش مراکز بر پاسخ لرزه ای سازه ها در محدوده خطی و غیر خطی در چند دهه گذشته مورد توجه محققین قرار گرفته است اما با توجه به تاثیر پارامترهای متنوع در رفتار پیچشی سازه ها در محدوده غیر خطی و همچنین وابستگی شدیدآن به فرضیات اولیه سبب گردیده تا ابهامات موجود در این مسئله همچنان باقی باشند. از طرف دیگر روالهای طراحی فعلی سازه های نامتقارن بر اساس فرض مستقل بودن سختی المانهای باربر جانبی از مقاومت آنها شکل گرفته اند این در حالیست که در حجم قبل توجهی از المانهای سازه ای که امروزه در ساختمانها بکار می روند سختی المان تابع مقاومت آن بوده در نتیجه روالهای طراحی سازه می بایست بر این اساس تغییر یابد.
با توجه به محدودیتها و پیچیدگیهای ذاتی رفتار سازه های نامتقارن و به منظور رفع ابهامات ذکر شده ، بررسی های مجدد بر اساس رفتار غیر خطی واقعیتر المانها انجام گرفت. به این منظور ابتدا نحوه عملکرد آرایش مراکز در سازه های یک طبقه مورد توجه قرار گرفت. به منظور امکان مقایسه نحوه رفتار آرایشهای مراکز با توجه به راهکار ذکر شده جدید بر اساس مهندس زلزله بر اساس عملکرد، مدلسازی و خسارات سازه ها در محدوده متنوعی از تحریکات زمین در حوزه دور و نزدیک و با ترسیم منحنی های شکنندگی برای آرایشهای متنوع مراکز انجام گرفت. بر این اساس نوع رفتار و میزان توانایی مدلها در کنترل خسارات و پارامترهای پاسخ متنوع مورد ارزیابی قرار گرفتند و آرایشهای مناسب برای کنترل پاسخ سازه ها و بهبود عملکرد سازه پیشنهاد گردیدند. رفتار سازه های یک طبقه نامتقارن در هر دوجهت اصلی سازه نیز مورد بررسی قرار گرفت .در سازه های چند طبقه مراکز صلبیت ومقاومت به شکلی که در سازه های یک طبقه وجود دارد قابل تعریف نمی باشند در این سازه ها این مراکز علاوه بر مشخصات سازه تابع شکل و مقدار بارگذاری می باشد. از طرف دیگر وابستگی سختی سازه به مقاومت سبب می گردد تا تعاریف معمول مرکز صلبیت و یا مرکز برش بر اساس مشخصات کل سازه کارایی خود را تا حد زیادی در سیکلهای طراحی از دست بدهند. به همین منظور با تعریف جدیدی از مراکز سختی و مقاومت بر مبنای مرکز برش سعی گردید تا ضمن سادگی، محاسبه رفتار پیچشی سازه با دقت مناسبی تخمین زده شود.بر اساس مدلسازی سازه های متنوع چند طبقه با آرایشهای متفاوت مراکز سختی ومقاومت در طبقات یکسان نحوه کارکرد آرایش مراکز طبقات در کنترل پارامترهای پاسخ و خسارت مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن راهکارهای تغییر آرایش مراکز تعریف شده در ارتفاع به منظور ارتقاء عملکرد سازه ارائه شدند.
در نهایت بر اساس راهکارهای ارائه شده و نتایج بدست آمده برای آرایش مناسب مراکز سختی و مقاومت در سازه ها روش طراحی ارائه شده تا با یک روال مشخص، مقاومت اعضاء باربر جانبی بشکل مناسب تعیین گردد ومحل مراکز در سازه ها کنترل گردند. بدین ترتیب نحوه تخصیص مقاومت به اعضا بشکلی برنامه ریزی می گردد که سازه مورد طراحی، عملکرد مناسب در مقابل بارهای لرزه ای و بویژه اثرات پیچشی داشته باشد.