طراحی یک فیوز سازه ای خاص جهت هدایت خسارت در خطوط لوله تحت اثر زلزله/کلوت هادی

خطوط لوله در معرض حرکت بزرگ زمین نظیر گسلش، زمین لغزش، روانگریی، نشست و … قراردارند. زلزله‌های گذشته نشان داده اند که خسارات خطوط لوله عمدتاً به خاطر این تغییرشکلهای بزرگ زمین می باشند. از طرف دیگر گسترش آسیب و شدت آن در خطوط لوله در اثر این عوامل بسیار زیاد بوده و معمول این امکان وجود ندارد که با مقاوم سازی خط لوله مانع وقوع چنین آسیبهایی گردید. بنابراین منطقی به نظر می رسد که خسارات را به تعداد کمی نقاط از پیش تعیین شده هدایت کرد تا اینکه اجازه داد در تعداد زیادی نقطه نامعلوم از سیستم پخش شود. در این پایان‌نامه استفاده از نقاط ضعف اختیاری به عنوان فیوز سازه ای در خطوط لوله مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از پایان‌نامه معرفی یک فیوز ساده برای خطوط لوله و بررسی کارایی و تأثیر آن در جلوگیری از وقوع آسیب های شدید در سیستم می باشد. ایده اصلی براساس دانسته‌های مقاومت مصالح ایجاد تمرکز تنش و کرنش در یک مقطع از پیش تعیین شده است. به همین منظور یک فیوز سازه ای ساده معرفی می گردد و خصوصیات مکانیکی و سازه ای آن با استفاده از تحلیهای الاستو پلاستیک به منظور بررسی نحوه عملکرد و میزان کارایی آن بررسی می شوند.
نتایج عددی نشان می دهند که فیوز پیشنهادی در جلوگیری از وقوع خسارت شدید در سیستم اصلی کاملاً مؤثر و کارا بوده و عملکرد رضایت بخشی دارد.