طرح بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده به منظو رکاهش پاسخ های معادل لرزه ای با کاربرد روشهای جستجوی متعین و آماری درترکیب با نظریه نگاره/شهروزی محسن

رساله حاضر مسئله یافتن مناسبترین طرح یک سیستم قاب فولادی را برای کمترین استعداد فروریزش حین زمین لرزه طرح مورد بررسی قرارداده است. بدی منظور با توجه به اهمیت جابجایی نسبی طبقه بعنوان یک معیار از خرابی از طریق تغییر پیکر بندی سیستم مهاربندی و مقاطع مجموعه اعضای قاب و مهاربندها توزیع مناسب مقاومت و سختی سازه با اهداف مختلف از جمه کاهش وزن مصالح و جابجایی حداکثر و نیز کمترین پراکندگی مقادیر گریز نسبی طبقات جستجو گردید. در هر مورد مسئله برای محدودیتهای متاظر از جمله برقراری تعادل قید روی تنش و ابعغد مقاطع دربهینه یابی ابعادی با تابع هدف مزبور حل شد. برای بهینه یابی در دو حوزه متعین و نامتعین روشهایی معرفی و کارایی آنها افزایش داه شد .کاربرد نشان های عملکردی برای مشخص نممودن بهینه کلی در روشهای متعین با شیوه محک بهینگی ترکیب شده و پس از مطالعه نتایج اولیه ضمن ترکیب روشها با عملگرهای نظریه نگرا اثر قیدها و توابع هدف اگلویی نیز د رمسئله وارد گردید. طی بررسی اجمالی سه روش متعین در حل یک مسئله عددی ویژگیهای عمومی آنها مشخص گردید تا در فصلهای بعد ترکیب مناسبی از آنها به عنوان روشهای جستجوی آماری کارا به خدمت گرفته شود. برای بهینه سازی پیکربندی به شیوه نامتعین الگوریتم وراثتی با قابلیت جستجوی تصادفی در حیطه متغیرهای گسسته و انتخاب بین مقاطع استاندارد/موجود و نیز تکنیک شبیه سازی بازپخت فلزات د رکنار عملگرهای نظریه نگارها برای افزایش دقت و کارایی عددی گسرتش داده شد. همچنین ترکیب الگوریتم وراثتی با تکنیک عددی اتفاق مورها در ایجاد خانواده ای از حل های بهینه ارائه گردید.
نهایتاً مقایسه ای بین کارایی روشهای اخیر ارائه شدک حتاکی از برتری روشهای نا متعین و در میان آنها الگوریتم وراثتی تعمیم یافته در بهینه یابی پیکربندی قاب مهارشده بود. آرایشهای ویژه مهاربندی که به کمک نظریه نگار به نام ابربادبندها تعریف شدند هم در نقاط بهینه روشهای متعین و هم درخانواده طرح بهینه به روشهای نامتعین بروز یافتند و بدین ترتبی برتری عمرکد آنها در اهداف گوناگون بررس و تحت الگوهای بارگذاری ایستای معادل در محدوده اعتبار فرمولبندیهای این رساله به اثبات رسید.