عملکرد میراگرهای اصطکاکی Pall در مقایسه با سیستم های CBF و EBF/جهانبخش افشین

میراگرهای اصطکاکی Pall که در محل تلاقی مهربندها در یک قاب خمشی نصب می شوند از جمله سیستمهایی هستند که تاکنون در ساختمانهای زیادی در دنیا مورد استفاده قرارگرفته و در اثر زلزله‌های گوناگون نیز عملکرد مناسبی داشته اند. در اینجا ساختمان جدید پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با استفاده از این میراگرها طراحی شده و سپس رفتار این سیستم با سیستمهای CBF (قاب با مهاربند هم مرکز) و (قاب با مهاربند خارج از مرکز) که قبلاً بررروی ساختمان مزبور برسی شده است [۷] مقایسه می گردد.
در این پایان‌نامه ضمن اینکه مقایسه ای میان سیستمهای مرسومی چون CBF و EBF با میراگر اصطکاکی Pall صورت می گیرد، روشی برای طراحی قابها با میراگر مزبور معرفی شده است [۳] که با توجه به سهولت آن ، قابل استفاده در دفاتر مهندسی می باشد. اگر ساخت چنین میراگرهایی در کشور میسر شود، که البته چندان نیز مشکل نمی نماید، بدون تحلیلهای طولانی، وقت گیر و خسته کننده به سادگی می توان سازه‌هایی از این دست را طراحی نمود و در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرارداد.