تعیین ساختار ضریب کیفیت در منطقه البرز مرکزی/فرخی محسن

تعیین ساختار کاهیدگی در مطالعات لرزه ای، شبیه سازی شکل موج، پهنه بندی مناطق لرزه ای و در نهایت تعیین خطر زلزله، اهمیت بسزایی دارد. کاهیدگی را معمولا با عکس پارامتر کیفیت نشان می دهند. در این رساله جهت تعیین ساختار پارامتر کیفیت، از زلزله های محلی رخداده در ناحیه البرز مرکزی و شرقی استفاده شد. جهت انجام مطالعه یک شبکه موقت با تعداد ‎۴۳‎ ایستگاه در منطقه البرز مرکزی و شرقی به مدت ‎۱۴‎ ماه نصب گردید. جهت بالا بردن تعداد مسیرهای مورد استفاده از زلزله های محلی ثبت شده توسط ایستگاه های دائمی شبکه های لرزه نگاری موجود در منطقه استفاده گردید. در نهایت داده های تهیه شده از شبکه های دائمی و موقت با هم ترکیب و سپس تعیین محل گردید. با استفاده از شکل موج زلزله های محلی ثبت شده و با استفاده از تئوری امواج دنباله ای، پارامتر کیفیت امواج پیکری و دنباله ای تخمین زده شد. با استفاده از نرم افزار نوشته شده در این مطالعه، پارامتر کیفیت امواج دنباله ای به روش تک پراکنش به عقب و تک پراکنش همسانگرد، در پنجره های زمانی با طول های مختلف تعیین گردید. سپس با استفاده از روش امواج دنباله ای نرمال شده توسعه یافته، پارامتر کیفیت امواج فشاری و برشی تخمین زده شد. مقادیر محاسبه شده پارامتر کیفیت امواج پیکری و دنباله ای، مشابه مناطق فعال از نظر لرزه خیزی مشاهده گردید. در ادامه پارامتر کیفیت ذاتی و پارامتر کیفیت ناشی از پراکنش، با استفاده از پارامتر کیفیت امواج برشی و دنباله ای، تفکیک گردید. پس از تفکیک پارامتر کیفیت، چنین نتیجه گیری شد که اثر کاهیدگی ذاتی در اتلاف دامنه امواج غالب است. همچنین مقادیر پارامتر کیفیت امواج دنباله ای با مقادیر پارامتر کیفیت ذاتی، تقریبا مشابه محاسبه شد. با توجه به مشابهت پارامتر کیفیت ذاتی با پارامتر کیفیت امواج دنباله ای، از مقادیر کاهیدگی امواج دنباله های جهت تخمین ساختار سه بعدی کاهیدگی ذاتی در محدوده مورد مطالعه استفاده شد. با استفاده از نرم افزار تهیه شده در این تحقیق، ساختار سه بعدی ضریب کیفیت در محدوده مورد مطالعه تخمین زده شد و نتایج با استفاده از داده مصنوعی اعتبارسنجی شد. نتایح بدست آمده نشان دهنده مقادیر پایین پارامتر کیفیت در نقاط با لرزه خیزی بالا است. آنومالی با مقدار پایین پارامتر کیفیت در محدوده البرز تا اعماق ‎۶۰‎ کیلومتر بازیابی گردید که این موضوع مبین وجود ریشه در زیر البرز است. همچنین مقادیر پایین پارامتر کیفیت در شرق آتشفشان دماوند به آنومالی حرارتی محتمل موجود در این ناحیه، ارتباط داده شد. مقدار پایین پارامتر کیفیت محاسبه شده در شرقی ترین قسمت گسل مشاء شرقی و نبود لرزه خیزی با بزرگای بالاتر از ‎۳‎ در این ناحیه، از نقاط حائز اهمیت و قابل توجه این تحقیق است.