قابلیت اعتماد لرزه ای درسازه‌های فولادی پالایشگاهی/آذربخت بنکده علیرضا

در چند سال اخیر تحقیقات برروی مفاهیم عملکرد لرزه ای به نتایج قابل توجهی رسیده است و کارهای بسیاری انجام گردیده اما کماکان پایان راه بسیار دوربه نظرمی رسد. در این تحقیق که شامل چهار فصل می باشد، سعی برآن است که علاوه بر ارائه مفاهیم پایه، به معرفی نحوه استفاده ازاین مفاهیم در طراحی نیز اشاره شود. فصل اول شامل مقدمه و مروری بر ادبیات فنی موجود و اهداف تحقیق و دامنه آن می باشد.
درفصل دوم سعی برآن است که روش آنالیز دینامیکی فزاینده ( IDA) تشریح شودکه درچند سال اخیر کاربردهای متعددی درطراحی بر اساس عملکرد پیدا کرده است،کم اینکه درآئین نامه FEMA350 استفاده شده است و همچنین مفاهیم اساسی یک روش طراحی براساس ظرفیت و تقاضا مطرح می شود که این روش، بتازگی توسط پروفسور CAllin Cornell و همکارانش توسعه داده شده است. در این فصل همچنین آئین نامه FEMA350 مورد بررسی قرارگرفته است که در این آئین نامه از روش طراحی براساس ظرفیت و تقاضا به صورت مشروح استفاده شده است. در ادامه به حل یک مثال از روش طراحی براساس عملکرد پرداخته شده است که در این مثال یک ساختمان براساس آئین نامه UBC94 و همچنین NEHTP 97 (قبل و بعد از زلزله نورثریج) طراحی شده است و قابلیت اعتماد لرزه ای برای این دو ساختمان محاسبه و مقایسه شده است.
در فصل سوم نحوه مدلسازی یک دودکش فولادی که نماینده ای از دودکش های موجود در سایت های صنتعی کشور می باشد، بیان گردیده است. همچنین به ذکر نحوه انتخاب شتاب نگاشت های مورد استفاده و پارامترهای بیان کننده خسارت پرداخته شده است.
در فصل چهارم مطالعه موردی برروی دودکش فولادی ذکر شده انجام شده است. و در نهایت احتمال سالیانه افزایش تقاضا و همچنین احتمال سالیانه عدم وقوع عملکرد(احتمال فروریزش) بدست آمده است. و در ادامه این مفاهیم برای دو نوع خاک مقایسه گردیده است. در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی مورد بررسی قرارگرفته است.
در حقیقت چالش اساسی در طراحی براساس عملکرد، پیش‌بینی عملکرد سازه و یا محاسبه خسارات وارده نیست. بلکه دو اصل کمک به کاهش موثر خسارات و بالا بردن ایمنی سازه همیشه باید مد نظر قرارگیرد. در هر حال نباید این نکته را فراموش کرد که غرق شدن دراعداد وروشهای آنالیز بسیار ساده است، ولی هیچکدام تا وقتی که باعث رسیدن به هدف بیان شده نشده اند، مفید فایده نخواهد بود.