قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای مهاربندی شده کمانش ناپذیر/سلمانپور امیرحسین

مطالعات نشان داده‌اند، قاب‌های مهاربندی شده همگرای متداول، عملکرد لرزه‌ای نامطلوبی دارند. استفاده از مهاربندهای کمانش تاب به جای مهاربندهای متداول، روز به روز در دنیا رواج بیشتری می‌یابد. دلیل این امر را می‌توان رفتار چرخه‌ای پایدار و منظم مهاربندهای کمانش تاب، «عمر خستگی سیکل کم» مناسب این مهاربندها و کاهش قابل توجه در هزینه ساخت سازه دانست. در این مطالعه، سه هدف عمده دنبال شده است: ۱- توسعه مدلی برای شبیه سازی رفتار چرخه ای و خستگی سیکل کم مهاربندهای کمانش تاب، ۲- مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده کمانش‌ناپذیر در سطوح خطر مختلف با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی و ۳- ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده کمانش ناپذیر در سطوح عملکرد مختلف با استفاده از ساختاری مبتنی بر قابلیت اعتماد لرزه ای و با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های موجود در نیاز و ظرفیت لرزه‌ای. در این مطالعه، از ساختاری مبتنی بر دو متغیر نیاز و ظرفیت لرزه ای به منظور ارزیابی عملکرد لرزه‌ای استفاده شده است. همچنین تحلیل دینامیکی فزاینده به منظور ارزیابی ظرفیت لرزه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از نزدیک به ۲۰۰۰ تحلیل دینامیکی غیرخطی نشان داد، عملکرد لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده کمانش ناپذیر بر خلاف قاب‌های مهاربندی شده همگرای متداول بسیار مطلوب می‌باشد. پیش بینی می‌شود این سیستم در اینده سهم زیادی از ساخت و سازها را به خود اختصاص دهد.