مکان یابی زمین لرزه های با بزرگای ۴ Mw ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/کمیزی ابوالفضل

در این مطالعه، به بررسی روش های گونا گون مکان یابی اعم از خطی و غیر خطی پرداختیم . از آنجا که بهترین شیوه ی توضیح چرایی استفاده از روش غیر خطی تشریح روش های خطی و بیان ضعف ها و محدودیت های این روش ها است به تفصیل تمامی روش های خطی آورده شده است و نقاط قوت و ضعف آنها بیان گردیده و در برخی از موارد مثال هایی از کاربرد آنها در موارد عملی آورده شده است. با توجه به این که مسئله تعیین محل اصولا مسئله ای غیر خطی است، استفاده از روابط خطی شده علاوه بر کاهش دقت به دلیل از دست دادن جملات بالاتر سری تیلور، موجب نارسایی هایی در تعیین محل زمین لرزه ها به ویژه در شرایطی نظیر قرار داشتن زمین لرزه در خارج از شبکه خواهد شد. بنابراین در تحقیق حاضر به بررسی روش های غیر خطی و احتمالاتی پرداخته شد، تمامی این روش ها نیازمند جستجوی شبکه ای و هدفمند هستند. انواع الگوریتم های جستجو برای یافتن پاسخ بهینه در روش های احتمالاتی در این مطالعه تشریح و به صورت مختصر توضیح داده شده اند.