محاسبه پارامترهای دینامیکی سازه‌ها در حوزه زمان و استفاده از آن در برآورد فرکانس طبیعی چند ساختمان بلند با استفاده از پاسخ سازه‌ها در برابر تحریکات محیطی/ایزدی جورشری ابراهیم

در این پایان‌نامه سعی شده است تا مبانی تئوری روش مبتنی بر تحلیل در حوزه زمان داده‌های حاصل از پاسخ سازه‌ها در برابر تحریکات محیطی را بررسی و از آن به عنوان یک روش عملی برای تعیین پارامترهای دینامیکی سیستمهای سازه ای استفاده نماید که این روش عیناً از مرجع [۱] برگرفته شده است. بدین منظور پاسخ ارتعاشی پنج ساختمان موجود در تهران اندازه گیری و با روش مذکورمشخصات دینامیکی آنها استخراج گردید و با مقادیر به دست آمده از روابط تجربی موجود مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفت. سپس با توجه به مقادیر بدست آمده فرکانسی، روابط تجربی از طریق رگرسیون خطی چندگانه به دست آمده و مورد ارزیابی قرارگرفت. اگرچه این روابط از تعداد معدودی نمونه آزمایشی استنتاج گردیده است ولی روش مذبور می تواند در صورت ادامه مطالعات آزمایشی، برای تعیین روابط تجربی، با دقت بالا مورد استفاده قرارگیرد.