بررسی اثر اندرکنش غیر خطی شالوده و بستر، بر پاسخ لرزه ای بلوک های صلب و نیاز لرزه ای سازه های تک درجه آزادی/محمدی ماشمیانی سجاد

بررسی رفتار گهواره ای سازه ها از بستر، در بیش از پنج دهه گذشته مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از این مطالعات بررسی اثرات پدیده برخاستگی از بستر بر نیازهای لرزه‌ای سازه‌ها بوده است. در این میان بدلیل پیچیدگی این پدیده، حتی در حالت بلوک صلب قرار گرفته بر بستر صلب، که از مسایل مقدماتی در این حوزه محسوب می‌شود، تاکنون جمع بندی جامعی صورت نپذیرفته است. از این رو نیاز به کنکاش بیشتر در مسیر شناخت زاوایای مختلف این پدیده هنوز پابرجاست. در همین راستا در پژوهش حاضر، بررسی اثر اندرکنش غیر خطی شالوده و بستر، با تمرکز بر پدیده برخاستگی و صرفنظر کردن از انعطاف‌پذیری بستر، مدنظر قرار گرفته است. این کلاس از رفتار غیرخطی شالوده و بستر، مربوط به شالوده‌هایی است که با ضریب اطمینان بالایی از نظر ظرفیت باربری خاک بستر طرح شده‌اند. در چنین حالتی بستر تقریبا عملکردی مانند بستر صلب خواهد داشت و رفتار غیرخطی تنها به برخاستگی شالوده از بستر منحصر می‌گردد. در بررسی‌های انجام شده، پاسخ لرزه ای بلوک های صلب و نیاز لرزه ای سازه‌های تک درجه آزادی مدنظر قرار گرفته است. پاسخ بلوک های صلب در قالب زوایای برخاستگی و شتاب واژگونی دیده شده است. همچنین بررسی نیاز لرزه‌ای سازه های تک درجه آزادی عمدتا بر زوایای برخاستگی شالوده، برش پایه و لنگر پای سازه متمرکز بوده است. در این چارچوب، بررسی های جامعی از رفتار گهواره ای بلوک ها و سازه های مختلف برای انواع خاک ها انجام گردیده و نتایج در قالب پارامترهای بی بعد ارائه شده است. این بررسی ها با استفاده از تحریک های ساده مانند پالسهای سینوسی ـ کسینوسی و امواج ریکر و نیز در برخی موارد، با استفاده از رکورد های مصنوعی متناسب شده با طیف آیین نامه ‎۲۸۰۰ انجام پذیرفته است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق آباکوس بوده است. مطابق نتایج بدست آمده در این تحقیق برخی زوایای رفتاری بلوک‌های صلب و سازه ها در اثر برخاستگی بهتر مشخص شده و البته برخی از گزاره های موجود در ادبیات فنی مورد نقد قرار گرفته است.