مدلسازی اجزاء محدود دیوارهای آجری غیر مسلح/خباز تمیمی محمد رضا

اغلب ساختمانهای بنایی موجود قبل از طرح آخرین معیارهای طراحی لرزه ای و ساختمان سازی موجود در کشور ساخته شده اند. ساختمانهای بنایی اکثراً دارای ضعف در مقاومت برشی داخل صفحه و کمانش خارج از صفحه می باشند و همچنین دارای شکل پذیری مطلوب نمی باشند. از اینرو در برابر نیروهای جانبی به شدت آسیب پذیر می باشند و زندگی ساکنین آنرا به خطر اندخته و زیانهای مالی و جانی فراوانی پدید می آورند. بنابراین از هر جهت اهمیت مقاوم سازی اینگونه ساختمانها به شدت احساس می شود. از طرفی، قبل از تعیین روش بهاسازی هر ساختان رفتار حقیقی آن سزه تحت نیروی زلزله می بایستی که مشخص شده باشد. بدین منظور در این تحقیق دیوارهای آجری غیرمسلح به صورت رایانه ای توسط برنامه اجزاء محدود ANSYS VER5.0 مدل نموده شدند تا بتوان اثر زلزله و نحوه تخریب آنها را ارزیابی نمود تا با کمک اطالاعات بدست آمده نقاط ضعف دیوارهای آجری غیر مسلح را تعیین و نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام نمود.