مدلسازی معکوس تابع انتقال گیرنده لرزه ای در حوزه زمان و فرکانس و کاربرد آن در مطالعه ساختار پوسته آپسالا، تهران و مشهد/ جوان دولویی غلام

اطلاع از سرعت لرزه ای ساختمان پوسته و جبه بالایی نقش اساسی در فهم بهتر بخش جامد کره زمین دارد. امروزه بکارگیری مدلسازی امواج لرزه ای براساس تکنیکهای پیشرفته مستقیم و معکوس اهمیت زیادی در تعیین ساختار سرعت لرزه ای و ضخامت لایه‌ها در پوسته و جبه بالایی دارد. یکی از اهداف این رساله بررسی تابع انتقال گیرنده لرزه ای در حوزه فرکانس و توسعه و تعمیم این روش با بکارگیری برای ناحیه آپسالا در سوئد می باشد. هدف بعدی این تحقیق بررسی روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای در حوزه زمان ومحاسبه ساختار لرزه ای پوسته ناحیه مشهد و تهران بوده است که نتایج قابل توجهی را برای اولین بار در ایران به همراه داشته است.