مدل بندی گسل هندیجان و شناسایی شکل هندسی با استفاده از داده های لرزه نگاری و روش پرتونگاری/منتظری محمد

مدل بندی یا مدل سازی در واقع تقریبی برای شبیه سازی محیط واقعی است. با توجه به اینکه گسل هندیجان رخنمون سطحی ندارد مدل سازی آن با استفاده از داده های لرزه  ای و روش پرتونگاری که در واقع روشی برای مدل کردن ساختارهای زمین شناسی می باشد شناخت خوبی را از این گسل می دهد.
برای انجام پرتونگاری داده های لرزه ای مربوط به یک شبکه در منطقه هندیجان مورد استفاده قرار گرفته است. این داده ها بعد از بارگذاری در نرم افزار OMNI 3D با انجام شوت در معرض انتشار موج P قرار می گیرند و زمان سیر امواج P بازتاب شده از ساختارهای زمین شناسی به صورت یک فایل خروجی SEGY ذخیره می شود. از سوی دیگر زمین لرزه  های رخ داده در منطقه ی هندیجان و اطراف گسل هندیجان نیز برای بررسی فعالیت گسل از کاتالوگ های مختلف استخراج شده است.
همه موارد فوق کمک شایانی برای رسیدن به دید خوبی در مورد شکل، شیب، روند، ساز و کار، عمق گسل و همچنین سرعت موج P در ساختارهای مطالعه شده برای این ناحیه می نماید.