مطالعه اثر زلزله­ های میدان نزدیک بر توزیع نیروهای برشی و لنگرهای خمشی سازه‌ها/شریف وحید

پس از زلزله‌های ۹۵-Kobe و ۹۴-Northridge و مشاهده خسارات فراوان ناشی از این دو زلزله بسیاری از ضوابط آئین نامه ای زیر سوال قرارگرفت و از آن پس تحقیقات زیادی جهت بررسی علت وقوع چنین خرابی های وسیعی انجام گرفت که در نهایت علت وقوع چنین خرابی هایی به خصوصیات خاص زلزله‌های حوزه نزدیک نسبت داده شد. از مهمترین خصوصیات زلزله‌های حوزه نزدیک باند پهن نبودن نگاشت این زلزله‌ها و داشتن خصوصیات پالس گونه، برتری رفتار موج گونه سازه نسبت به رفتار مدگونه، تجمع رفتار غیر خطی سازه در نقاطی خاص و عدم توسعه رفتار غیر خطی و … می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات زلزله‌های حوزه نزدیک بر توزیع ماکزیمم DCR¬های خمشی و برشی سازه و بررسی اینکه رفتار سازه تا چه اندازه به خصوصیات محتوی فرکانسی ورودی(مانند پریود پالس) حساس می باشد، خواهد بود