مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی ساختمانهای آجری کلافدار/صرافی بهرنگ

روشهای ارائه شده برای تحلیل و مدلسازی ساختمانهای آجری کلافدار و همچنین معیارهای پذیرش آنها در مراجع داخلی عموما بر اساس ساختمانهای آجری غیر مسلح در نظر گرفته می شود، حال آنکه بر اساس تحقیقات گذشته ، تفاوت قابل توجهی بین رفتار ساختمانهای آجری کلافدار و ساختمانهای آجری غیر مسلح در برابر نیروهای زلزله وجود دارد. تفاوت در مقاومت ، شکل پذیری و سودهای خرابی ها قابل مشاهده است. بنابراین تحقیق و برری برای یافتن روشی عملی برای مدلسازی و تحلیل ساختمانهای آجری کلافدار ایران از اولویت خاص برخوردار می باشد. اهمیت این تحقیقات با توجه به این نکته بیشتر روشن می شود که استفاده از این سیستم ساخت هم اکنون تنها در تعداد محدودی از کشورهای دنیا رواج دارد. بعلاوه با درنظر گرفتن روشهای اجرایی و مصالح معمول در ایران، می توان گفت که از نظر فنی، سیستم سازه ای متفاوتی از نظایر آن می باشد.در این تحقیق مطالعه بر روی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری کلافدار انجام می شود. بدین منظور لازم است ابتدا بررسی بر روی دیوارهای آجری کلافدار برای بدست آوردن پارامترهای لازم برای مدلسازی اجزا محدود و تحلیل لرزه¬ای آنهاست به گونه ای که بتوان در کام بعدی منحنی رفتار برای آنها پیشنهاد نمود. به کمک این منحنی رفتار برای دیوار، مدلسازی عملی و ساده ساختمانهای آجری کلافدار و پیش بنی رفتار لرزه ای آنها ممکن می گردد. در این مطالعه واحدهای بنایی از نوع آجر فشاری و کلافها بتنی می باشند. با استفاده از اساختن مدلهای آزمایشگاهی در کنار مدلهای تحلیلی برای دیوارهای کلافدار بدون سوراخ و سوراخدار، با و بدون درز قائم رفتار دیوارهای آجری کلافدار ساخته شده توسط مصالح و نیروی کار ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تغییرات کوچک در روشهای احرای دیوارهای آجری کلافدار تغییرات پارامترهای لازم جهت مدلسازی اجزا محدود و همچنین ساده دیوارهای آجری کلافدار پیشنهاد گردید. همچنین مدلی ساده جهت مدلسازی ساختمانهای آجری کلافدار با سقف صلب ارائه شد. مدل پیشنهاد شده می تواند در تحلیلهای مهندسی بکار رود همچنین در کنار نتایج آزمایشات، می تواند ابزار مناسبی جهت مطالعات بیشتر برای ارتقا آیین نامه های مرتبط در ایران باشد.