مطالعه تحلیلی پارامترهای روش ارزیابی سریع خطوط لوله موجود در مجتمع های صنعتی و پالایشگاهی/سعیدی معین رضا

ارزیابی وضعیت لرزه ای تأسیسات و سازه‌های موجود غالباً با استفاده از روش ارزیابی سریع و کیفی سازه‌ها انجام می گیرد که در این میان بهترین روش ارزیابی, روش WalkDown می باشد. در این روش مواردی که در تجربیات زلزله‌های گذشته برای آنه ایجاد نموده شناسایی گردیده و مورد بررسی قرار می گیرند.
یکسری از مراجع نیز اثر پارامترهای دخیل در آسیب‌پذیری سازه‌ها را بصورت کیفی عنوان نموده اند. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر این پارامترهای در آسیب‌پذیری سیستم های خط لوله موجود در مجتمع های صنعتی و پالایشگاهی و کمی نمودن اثر آنها درمیزان آسیب‌پذیری با استفاده از مدلسازی کامپیوتری می باشد.
برای انجام این تحقیق از یک مدل پایه که تحت آنالیز خطی و غیرخطی قرار می گیرد استفاده شده است. این مدل پایه شامل یک خط لوله اصلی است که از یک طرف به یک ظرف قائم متصل شده و از طرف دیگر به یک سیستم خط لوله فرعی متصل می گردد. مدلسازی های انجام گرفته شامل ۲۲ مدل مختلف می باشد که تحت آنالیزهای خطی و غیرخطی با استفاده از نرم افزارهای AutoPIPE و SAP2000 قرارگرفته اند.
نتایج حاصل از مدلسازی کامپیوتری شامل دو بخش می باشد: در بخش اول که مربوط به آنالیز خطی است پارامتر پاسخ اصلی نسبت تنش های حاصل می باشد و در بخش دوم که به نتایج آنالیز غیرخطی اختصاص دارد پارامتر پاسخ اصلی تغییرشکل های پلاستیک می باشد. بر پایه این نتایج, اثر پارامترهایی از قبیل نسبت قطر لوله‌های متصل به هم و نسبت طول بخش افقی خط لوله اصلی به طول بقیه بخش ها و سطح زلزله وارد مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.