مطالعه رفتار چشمه اتصال در قاب های خمشی/احمدی جزنی روح اله

قابهای خمشی ویژه یکی از پرکاربردترین سیستمهای ساختمانی در مناطقی با لرزه خیزی بالا هستند. تاکنون تحقیقات گسترده ای بر روی کارایی و رفتار لرزه ای و شکل پذیری این نوع سیستم سازه ای انجام شده است. نتایج و مشاهدات این تحقیقات حاکی از رفتار قابل اعتماد این سازه ها در جذب بالای انرژی است. اغلب تحقیقات گذشته برروی اتصالات خمشی در ستون های داخلی با تیرهای برابر در طرفین یا برای ستون های خارجی با تیرهای یک طرفه انجام شده است و تحقیقات جامعی بر روی ستون های داخلی با تیرهای نابرابر انجام نشده است. آیین نامه های ساختمانی با وجود احتمال برخورد به این موارد در کارهای مهندسی آن را مسکوت گذشته اند و به آن نپرداخته اند. در این تحقیق ‎۸‎ آزمایش در مقیاس کامل انجام شد تا به تفاوت های رفتاری محتمل اتصال تیرهای داخلی با عمل نابرابر بپردازد که شامل بر ‎۶‎ نمونه با تیرهای با عمق نابرابر مشخص و ‎۲‎ نمونه با تیرهای با عمق برابر بود. انتخاب اتصال برای تیرهای نابرابر شامل بود بر صورق پوششی، ورق بال و ماهیچه که با آرایش مستقیم و مورب ورق پیوستگی، می تواند گزینه های متفاوتی را برای اتصال تیر کوچکتر به تیر بزرگتر ایجاد کند. این جزئیات در مجموعه ‎۶‎ نمونه گنجانده شدند و ‎۲‎ نمونه با تیرهای برابر به این مجموعه اضافه شد که جزئیات آنها نیز متفاوت بود و هدف از آن بررسی تفاوت های محتمل شکست تیرهای نابرابر با تیرهای برابر بود. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر چشمگیر جزئیات اتصال در تیرهای نابرابر بر رفتار و مودهای شکست محتمل و تفاوت های رفتاری و مودهای شکست آن با تیرهای با عمق برابر است. آزمایشات نشان داد که وجود ماهیچه با ترکیب آن با ورق بال میصتواند یکی از گزینه های پیشنهادی برای جلوگیری مود شکست در بال پایینی تیر بزرگتر باشد. همچنین تحلیل های تکمیلی و شاخص های شکست موید این مطلب بودند که جزئیات اتصال مناسب برای جلوگیری شکست ناشی از عدم تقارن هندسه این حالت خاص نسبت به محور تیر بزرگتر که ناشی از انباشتگی کرنش پلاستیک در تیر بزرگتر است تابعی از تفاوت عمق نیرهای نابرابر و ضخامت چشمه اتصال است..