مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار میراگرهای سربی و بکارگیری این تجهیزات در پای ساختمانهای فولادی در هنگام حرکت گهواره ای/میرعابدینی کچومثقالی سیداحسان

مطالعات تحلیلی-تجربی نشان می‌دهد میراگرهای هیسترزیس سربی به‌عنوان یک روش کارآمد در کنترل افزایش جابجایی جانبی ناشی از ارتعاشات لرزه‌ای ‎۴۰ سال گذشته شناخته‌شده‌اند. بخش اول از این پژوهش به ایجاد دانش فنی مربوط به طراحی و ساخت میراگرهای سربی پرداخته خواهد شد. در این بخش مدل‌های عددی رفتاری برای میراگرهای سربی بر اساس مشخصات ابعادی و بر اساس مطالعات موجود شناسایی‌شده و نتایج آزمایشگاهی برای نمونه‌های پیشنهادی کالیبره می‌گردند. در این پژوهش پنج مدل آزمایشگاهی تست و تابعی برای میراگر سربی تسلیم شونده برای سرب زنجان ارائه شد. به این ترتیب امکان تولید صنعتی این دستگاه و معیارهای طراحی آن در اختیار قرار خواهد گرفت. ایجاد حرکت گهواره‌ای در پای ستون‌های یک ساختمان یا پایه‌های یک تجهیز داخل ساختمان، می‌تواند علاوه بر کنترل جابجایی‌ها در ساختمان، نقش مؤثری را در بهبود خصوصیات میرایی سازه و افزایش قابلیت جذب و استهلاک انرژی جنبشی ساختمان داشته باشد. از این رو در این پژوهش ایجاد امکان حرکت گهواره‌ای در یک سازه فولادی مجهز به میراگر سربی به‌صورت عددی ارزیابی خواهد شد و اثرگذاری میراگر تسلیم شونده سربی بر بهبود حرکت گهواره‌ای، نیروی برش پایه، لنگر خمشی و اثر آن بر حداکثر جابه‌جایی بام و جابه‌جایی نسبی طبقات در این قاب بررسی خواهد شد.