مطالعه پارامتریک میراگر فلزی آکاردئونی براساس تحلیل غیرخطی/کریمی محمد

تاکنون سیستم های مختلف استهلاک انرژی، به ویژه میراگرهای فلزی جاری شونده، به منظورکنترل رفتار سازه‌ها در برابر نیروهای جانبی، استفاده شده اند. نیز مدت هاست که استفاده از لوله‌های جدارنازک فلزی در جذب انرژی ضربه، در صنایع مختلف مورد توجه قرارگرفته است. این قطعات، در صورت امکان کنترل رفتار و بروز عملکرد مطلوب، قابلیت استفاده به عنوان مستهلک کننده انرژی را دارند. مطالعات نشان می دهد که در صورت ایجاد تغییرات در شکل اولیه لوله‌های جدارنازک و انتخاب شکل هندسی مناسب، رفتار قابل پیش‌بینی و کنترل در برابر نیروها در آنها مشاهده می شود. یکسان بودن رفتار یک نوع از لوله‌های جدار نازک، موسوم به لوله‌های جدارنازک آکاردئونی، در مقابل نیروهای کششی و فشاری( درتغییر شکل های کوچک)، شرایط اولیه برای کاربرد این قطعات به عنوان میراگر انرژی زلزله را فراهم می نماید. اما لوله‌های جدار نازک با شکل های مختلف، تحت عنوان لوله‌های جدارنازک آکاردئونی، قابل ساخت می باشند. از این رو لازم است که وضعیت بهینه ای از نظر شکل هندسی و نیز جنس مصالح این قطعات تعیین گردد تا ادامه مطالعات بر روی آن متمرکز گردد.
برای دستیابی به وضعیت بهینه این قطعات، لازم است که میزان و چگونگی تأثیر پارامترهای مختلف، بر رفتار لوله‌های آکاردئونی تعیین گردد. یکی از روشهای قابل استفاده برای بررسی رفتار لوله‌های جدارنازک آکاردئونی، مطالعه پارامتریک می باشد. به این صورت که هربار با تغییر دادن یکی از پارامترها و ثابت نگه داشتن بقیه پارامترهای موثر، رفتارلوله آکاردئونی در برابر شرایط بارگذاری یکسان برای تمام نمونه‌ها سنجیده میشود. با تکرار این مراحل برای تمام پارامترها در رفتار لوله‌های جدار نازک آکاردئونی به خصوص میزان جذب انرژی در آنها می باشد. همچنین، از ترکیب نتایج بدست آمده می توان به نسبتی دست یافت که در صورت برقراری آن نسبت بین پارامترهای مختلف، میزان جذب انرژی در قطعه به حداکثر مقدار ممکن می رسد.