تغییرات تنش کولمب بر اساس رویداد زمین لرزه های ریکان و اهر – ورزقان/ملکی آسایش بهنام