بررسی رفتار لرزه ای سیستم های متشکل از دال دیوار/منصوری طالبی مجتبی

سیستم سازه ای ساختمان های متشکل از دال و دیوار (قالب تونلی) یکی از سیستم های صنعتی است که علی رغم کاربرد گسترده در پروژه های انبوه سازی در مناطق مختلف جهان، آئین نامه طراحی مدونی برای آنها وجود ندارد.این سیستم سازه ای که از المان های دال و دیوار برشی به عنوان اعضای باربر قائم و جانبی استفاده می شود، در طول زلزله های ‎۱۹۹۹ترکیه (۷٫۴=Duzce Mw=7.1 ,Izmit Mw) عملکرد لرزه ای بهتری در قیاس با سیستم های قاب خمشی بتنی و یا قاب خمشی بتنی به همراه دیوار برشی از خود نشان داده است. تحقیقات انجام شده روی این سیستم سازه ای که رفتار آن شبیه سازه های جعبه ای(Box Systems) می باشد، معدود بوده و رفتار لرزه ای واقع بینانه ای از رفتار این سیستم ها وجود ندارد. این امر، لزوم بررسی رفتار لرزه ای این سیستم را به صورت جداگانه نشان می دهد. در تحقیق حاضر، مدل ساختمان ها در ‎۲ پلان متفاوت و تعداد طبقات ‎۲ تا ۱۵ (‎۶ تا ‎۴۵ متر) درنظر گرفته شد و مورد آنالیز اجزاء محدود قرار گرفتند. در هر مدل، در صد مشخصی از آرماتورهای طولی دیوارهای برشی، به آنها اختصاص یافته است. سپس جهت بررسی رفتار غیر خطی، بام سازه تا مقدار تغییر مکان هدف هل داده می شود(پوش ا ور). پس از بررسی، تحلیل های غیر خطی استاتیکی بر روی پلان ها و در ارتفاع های مختلف انجام می گردد و میزان اعتبار محدودیتصها و ضوابط مقررات در آیین نامه ها نظیر محدودیت ارتفاع و درصد آرماتور طولی دیوار مورد بررسی قرار میگردد و ضریب رفتار این سازه ها بدست می آید..