ارزیابی رفتار لرزه ای تپه های دوبعدی نیم سینوسی مجاور/مهذب کیاوش

تحقیقات عددی پیشین بر روی رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی عمدتاً به انواع منفرد آنها محدود بوده است. در همین ‏حال نگاه واقع‌بینانه به طبیعت اطراف نشان می‌دهد که تنوع و پیچیدگی ناهمواری‌های سطح زمین بسیار بیشتر است و ‏عوارض توپوگرافی غالبا به شکل مرکب ظاهر می‌شوند. هدف این بررسی ارزیابی رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم ‏سینوسی مجاور است که در برابر امواج مهاجم قائم برشی (‏SV‏) قرار گرفته‌اند. پاسخ دادن به سؤالاتی نظیر آنکه آیا می ‏توان تپه‌های مرکب را با مدلهای منفرد معادلسازی نمود و یا اینکه نتایج بدست آمده تا چه اندازه ما را به آنچه در ‏مشاهدات تجربی دیده می شود نزدیکتر خواهد کرد، ما را در رسیدن به هدف فوق یاری می کند. نتایج بدست آمده از ‏مطالعات حساسیت‌سنجی عددی بیانگر آن است که الگوی کلی رفتار لرزه‌ای تپه‌های مرکب مجاور با حالت تپه منفرد ‏مشابه است. نفس مجاورت تپه‌ها با یکدیگر، پتانسیل بزرگ‌نمایی قله‌ها و کوچکنمایی کناره‌ها را افزایش می‌دهد. با این ‏حال نمی‌توان تپه‌های مرکب چندگانه را با یک تپه منفرد دارای نسبت شکلی دیگر معادل‌سازیکرد. همچنین اگرچه فضای ‏میان دو تپه به لحاظ کیفی رفتاری شبیه رفتار دره منفرد دارد، اما به لحاظ کمی نمی‌توان آن را با یک دره‌ی دارای نسبت ‏شکل معادل شبیه‌سازی کرد. بطور کلی تپه‌های دارای نسبت شکل بزرگتر اثر بیشتری بر تپه‌های کوچکتر داشته و ‏نحوه قرارگیری تپه‌ها در کنار یکدیگر نیز روی پتانسیل بزرگنمایی اثرگذار می باشد. ایجاد فاصله بین تپه‌ها پتانسیل ‏بزرگنمایی و کوچکنمایی را در نقاط مختلف تپه‌‌ها افزایش می دهد. مقایسه داده های بدست آمده در این مطالعه با ‏مطالعات تجربی انجام شده در ادبیات فنی نیز نشان می دهد که در نظر گرفتن اثر مجاورت تپه‌ها نتایج را به واقعیت ‏نزدیکتر می‌نماید اگر چه لزوم درنظر گرفتن سایر پیچیدگیهای طبیعی کماکان احساس می‌شود.