بررسی ناپیوستگی های لرزه ای در ناحیه البرز مرکزی با استفاده از فازهای لرزه ای PP و SS/موحدی محبوبه

فازهای لرزه ای PP و SS، تنها دسته ای از فازهای حجمی هستند که پوشش مناسبی در هر دو ناحیه قاره ای و اقیانوسی دارند و کمک شایان توجهی به شناخت مشخصات ناپیوستگی های گوشته بالایی نموده اند. علاوه بر آن استفاده از فازهای لرزه ای PP و SS، برای مطالعه ناپیوستگی های پوسته پایینی و گوشته بالایی در مناطق با سکون لرزه ای طولانی، مناطقی که فاقد ایستگاههای لرزه نگاری هستند و یا مناطق با توپوگرافی شدید و صعب العبور، امری حیاتی و ضروری است. از آنجاییکه اطلاعات مقید نهفته در قطار موج قبل از زمان رسید فازهای PP و SS، برای شناسایی ناپیوستگی های عمیق زمین بکار می روند، این بخش از قطار موج در لرزه نگاشت ها را اصطلاحا پیش نشانگرهای PP و SS می نامند. روش مطالعه ساختمان زمین به کمک پیش نشانگرهای PP و SS، بر تقارن بازتاب از سطح زمین منطقه مورد مطالعه استوار می باشد. در این راستا از برهم انبارش تعداد قابل قبول لرزه نگاشت و اجرای تصحیحات لازم و مدل سازی مستقیم، ناپیوستگی های عمیق ۴۱۰، ‎۵۲۰ و ‎۶۶۰ کیلومتر در درجه اول و برخی ناپیوستگی های دیگر از جمله ۲۲۰، ۳۰۰-۳۵۰ ، ۹۰۰-۸۰۰، ۱۱۰۰-‎۱۲۰۰ کیلومتر قابل شناسایی هستند. در این پایان نامه از داده های شکل موج دور لرزهای بوقوع پیوسته در خارج از کشور و ایستگاههای لرزه نگاری واقع در فاصله متقارن از منطقه البرز مرکزی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر وضوح ناپیوستگی ۴۱۰، ‎۵۲۰ و ‎۶۶۰ کیلومتر در منطقه البرز مرکزی را تایید می نماید که با نتایج سایر محققین در منطقه آسیا همخوانی خوبی دارد.