نقشه‌های پهنه بندی شتاب طیفی و تحلیل احتمالی خطر با رابطه‌های کاهندگی طیفی برای گستره شهر تهران (توجه ویژه به اثرهای خاک)/مجد جباری سید امیررضا

با توجه به اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تهران، مطالعه و بررسی این شهر از دیدگاه زلزله و خطرات و خسارات احتمالی ناشی از آن و نیز شرایط محلی، که تأثیر مستقیمی بر افزایش مخاطرات لرزه ای می گذارد، به منظور مقاوم سازی مناطق دارای ساخت و ساز نامناسب و همچنین برنامه ریزی و ایجاد امکانات برای زمان بحران در مناطق مختلف تهران بسیار ضروری می باشد. به این منظور در این مطالعه ابتدا لرزه زمینساخت منطقه مورد بررسی قرارگرفت و چشمه‌های لرزه ای محتمل و پارامترهای مربوط به آنها بدست آمدند. سپس نقشه ریز پهنه بندی شهر تهران با توجه به اثر ساختگاه تهیه گردید. با استفاده از برنامه کامپیوتری نوشته شده برای تحلیل احتمالی خطر، نقشه‌های شتاب طیفی برای بیشینه شتاب و پاسخ طیفی در زمان تناوبهای ۰/۱، ۰/۲، ۰/۳، ۰/۵، ۱/۰ و ۲/۰ ثانیه و برای سطوح خطر ۲%، ۱۰% و ۵۰% احتمال وقوع در ۵۰ سال برای مولفه افقی و قائم برای چهارگوش تهران بر روی سنگ بستر لرزه ای و همچنین برای مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با توجه به اثر ساختگاه تهیه گردیدند. این نقشه‌ها خود زمینه ساز ” طیف خطر یکنواخت” می باشند، که این طیف خود پایه روشی برای تهیه طیف طرح است که در این مطالعه برای چند نقطه از کلان شهر تهران با استفاده از نقشه‌های شتاب طیفی بر روی سطح زمین طیف طرح ارائه گردیده است. در انتها نیز پهنه بندی خطر زلزله شهر تهران ارائه شده است.