عملکرد پی های گسترده در گسلش سطحی/هاشمی مجید

گسلش پدیده ایست که در زمان وقوع زمین لرزه به سبب جابجایی نسبی در دوطرف گسل رخ می دهد و بر اثر آن سطح زمین متحمل گسیختگی خواهد شد که این پدیده می تواند برای پایداری سازه و به تبع آن ایمنی جانی ساکنان بسیار خطرناک باشد. تجربه زلزله های شدید بویژه زمین لرزه های ‎۱۹۹۹ میلادی ترکیه و تایوان نشان داده است که با عنایت به صدمات جبران ناپذیر وارده بر سازه ها و تاسیسات مهم در اثر گسلش سطحی، توجه به خطرات احتمالی این پدیده و اتخاذ تمهیدات مناسب در برخورد با آن بسیار حائز اهمیت می باشد. رشد فزاینده جمعیت و نیاز به گسترش شهرها خصوصا در مناطقی که با محدودیتهای اقتصادی و یا زمین در اختیار مواجه اند، امکان سنجی احداث ساختمانها در پهنه های گسلی فعال را بیش از پیش مورد توجه و علاقه جامعه فنی و مهندسی قرار داده است. بدیهی است که منظور از حرکت در این راستا نفی اولویت نخست در پرهیز از ساخت وساز در پهنه های گسلی فعال به عنوان ساده ترین راه حل نبوده و نیست، بلکه هدف بررسی و ارائه تمهیدات لازم از جهات سازه ای و ژئوتکنیکی برای احداث ساختمان در مناطق با پتانسیل گسلش سطحی قابل کنترل توسط روشهای مهندسی و در قالب مفاهیم مدیریت خطرپذیری می باشد. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد پی های گسترده در برخورد با گسلش سطحی نرمال و معکوس میباشد. در این تحقیق با مدلسازی عددی لایه خاک و فونداسیون به صورت دو بعدی در نرم افزار ABAQUS و اعمال جابجایی به سطح بستر، پدیده گسلش مورد مطالعه قرار گرفته است. نوآوری انجام شده در این تحقیق، مدل نمودن فونداسیون به صورت انعطاف پذیر و با مشخصات واقعی و بررسی تنش های به وجود آمده در آن می باشد. در ادامه با بررسی هر یک از پارامترهای موثر بر اندرکنش گسلش- پی، تاثیر هر کدام از پارامترها، بر خرابی پی بررسی شده است. اگرچه هدف اصلی این تحقیق بررسی مکانیزم اندرکنش گسلش- فونداسیون می باشد، اما در گام نخست مدلسازی در میدان آزاد با استفاده از مدل موهر-کولمب با قابلیت نرم شدگی که قبلا در مطالعات بسیاری از آن استفاده شده است انجام شده است و نتایج آن با نتایج مدلسازی فیزیکی انجام شده در دانشگاه Dundee صحت سنجی شده است آنچه که در مدل میدان آزاد به دنبال آن هستیم، محل رخنمون گسل در سطح زمین میباشد که این نقطه، محلی میباشد که حداکثر دوران در سطح زمین در آن به وجود آمده است. در آخر به منظور کاهش خرابی های به وجود آمده در فونداسیون در اثر گسلش سطحی، دو پیشنهاد افزایش ضخامت و پیش تنیده نمودن فونداسیون مطرح گردیده است که تاثیر هر کدام از این روش ها بر روی اندرکنش پی- گسلش مورد بررسی قرار گرفته است.