مدل سازی گسل های مدفون در منطقه کاشان با کاربرد نشانگرهای لرزه ای/ولی محمدی لیلا

هدف از انجام این مطالعه شناسایی گسلهای مدفون در منطقه کاشان با استفاده از داده های لرزه نگاری بازتابی دوبعدی در منطقه میباشد. بنا بر مطالعات پیشین در حوضه ی کاشان به دلیل پوشش آبرفتی منطقه برخی از گسلهای مدفون شناسایی نشده برجای‌مانده بودند. تفسیر داده های بازتابی در مطالعه ی حاضر نشان دهنده گسلهای متعددی در منطقه میباشد. گسلهای شناسایی شده در قسمت شمال خاوری منطقه دارای شیب به سمت جنوب باختر هستند و گسلهایی که در قسمت جنوب باختری حوضه واقع شده اند، دارای شیب به سمت شمال خاور میباشند. در تفسیر مقاطع لرزه ای از نشانگرهای لرزهای نیز استفاده شدهاست که در نتیجه اعمال آن‌ها در چند مورد علاوه بر گسلهای شناسایی شده، احتمال وجود گسلهای دیگر نیز نشان داده شده است. البته به دلیل کیفیت نامناسب برخی از داده ها، نشانگرهای لرزهای نتوانسته‌اند در تمامی مقاطع در شناسایی گسلهای بیشتر مؤثر باشند. تفسیر مقاطع لرزه‌ای در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار SMT صورت گرفته است. پس از شناسایی گسلهای مدفون در نرم‌افزار SMT، از داده‌ها خروجی گرفته و به نرم‌افزار Arc GIS انتقال داده شدند. در نرم‌افزار Arc GIS گسلهای استخراج شده از خطوط لرزهای با لایه های رقومی، آبراهه ها، گسلهای استخراج شده از منابع موجود و نقشه های زمین‌شناسی ‎۱:۱۰۰۰۰۰ منطقه، ترکیب شده و با کمک شواهد ژئومورفیک و الگوهای زهکشی تغییرات سطحی این گسل‌ها مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که گسل‌های شناسایی شده به‌صورت مدفون بوده و به سطح نرسیده‌اند، تغییرات خاصی در الگوی آبراهه‌های منطقه ایجاد نکرده‌اند. همچنین به دلیل آبرفتی بودن منطقه مورد نظر، نقشه‌های زمین‌شناسی بررسی شده آن محدوده نیز نتیجه‌ای دربر نداشته است. به منظور بررسی لرزه‌خیزی گسل‌های شناسایی شده، موقعیت زمین‌لرزه‌های منطقه مورد بررسی قرار گرفت. این زمین‌لرزه‌ها از سه مرجع IIEES,IRSC,ISC جمع‌آوری و با آن‌ها مطابقت داده شد. با مقایسه موقعیت مکانی این زمین‌لرزه‌ها و گسلهای شناسایی شده از تفسیر مقاطع لرزه‌ای، می‌توان گفت گسلهای شناسایی شده مسبب چندین زمین‌لرزه در منطقه می‌باشند. البته به دلیل بزرگای کم این زمین‌لرزه‌ها سازوکار کانونی برای آن‌ها در هیچ یک از مراجع نام برده گزارش نشده است. بنابراین جهت اطمینان از نسبت دادن زمین‌لرزه‌های موجود به گسل‌های شناسایی شده، تعیین سازوکار کنونی زمین‌لرزه‌های منطقه پیشنهاد می‌شود.