پهنه بندی خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های شتاب طیفی برای سنگ بستر در محدوده ˚۵۳ تا ˚۶۳/۴ طول جغرافیایی و ˚۲۵ تا ˚۳۸/۴ عرض جغرافیایی/علیخانزاده رضا

هدف از این تحقیق پهنه بندی خطر زمین لرزه برای نیمه شرقی ایران و تهیه نقشه های شتاب طیفی برای سنگ بستر می باشد. در این تحقیق از تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالی استفاده شده است و چشمه های لرزه زا بصورت خطی و سطحی در نظرگرفته شده اند. در مورد چشمه های لرزه زا از مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰۰ استفاده شده است و کاتالوگ زمین لرزه ها نیز از ترکیب و همگن سازی چهار کاتالوگ مختلف بدست آمده اند.کاتالوگ نتیجه شده شامل ۶۳۲۷ زمین لرزه تاریخی و دستگاهی است که مربوط به سالهای ۷۳۴ تا ۲۰۰۹ میلادی می باشند که پس از حذف پیش لرزه ها و پس لرزها و همچنین حذف بزرگاهای گشتاوری کمتر از ۴ مورد استفاده قرار گرفت.
نتیجه این تحقیق شامل نقشه های شتاب حداکثر(PGA ) و نقشه های شتاب طیفی برای دوره بازگشت های مختلف برای نیمه شرقی ایران و همچنین نمودارهای شتاب طیفی است که برای مراکز استانها در ناحیه مورد مطالعه آورده شده است.