پهنه بندی لرزه ای چهارگوش تهران/ملکی عباس

براساس اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر تهران، مطالعه دقیق این شهر براساس خطرات و خسارات احتمالی حاصل از زلزله‌های آینده ضروری می باشد. به این منظور در این مطالعه لرزه زمین ساخت ناحیه بررسی شده و پس از معرفی چشمه‌های لرزه ای محتمل و پارامترهای مربوط به آنها، با استفاده از برنامه ای کامپیوتری که به منظور تحلیل خطر زلزله در پهنه ای از نقاط نوشته شد، نتایج تحلیل خطر با رهیافت تعینی( DSHA) برروی سنگ کف برای هریک از سناریوهای چشمه‌های لرزه ای به تفکیک و همچنین با استفاده از رابطه‌های کاهندگی مختلف برای پهنه مورد مطالعه به دست آمد و در نهایت نتایج فوق با استفاده از درخت منطقی جمع بندی شد و نتایج نهایی ارائه شد. همچنین مراحل فوق با استفاده از رهیافت احتمالی(PSHA) و برای سه دوره بازگشت ۷۵، ۴۷۵ و ۲۴۷۵ سال تکرار شد و نتایج حاصل از سناریوهای مختلف و جمع بندی نهایی برای سه سطح خطر فوق با استفاده از درخت منطقی نیز ارائه شد.
نتایج نهایی تحلیل های فوق نشان دهنده غلبه چشمه‌های شمالی تهران، چشمه مشاء و چشمه شمال تهران، می باشد