تشخیص آسیب های سازه ای بدون داشتن سازه مبنا مطالعه موردی پل قوسی فلزی بابلسر/پورویس مهدی

در این پایان نامه با استفاده از اطلاعات موجود پل قوسی فلزی بابلسر، مدل اجزا محدود ساده شده ای از این پل ساخته شده و این مدل برای بررسی تشخیص خرابی مورد استفاده قرار گرفته است. کلیه تحلیل ها بوسیله برنامه های نوشته شده با صورت گرفته است. MATLAB‎ استفاده از نرم افزار پل از تیرهای طولی، تیرهای عرضی، اعضای کششی (کابل ها)، قوس‌ها، دیافراگم های قوس و المان‌های دال تشکیل شده است. خرابی های مختلفی در المان های انتخاب شده ای از هر یک از این گروه المان ها با اندازه های مختلف ایجاد شده است . منظور از ایجاد خرابی در یک المان تغییر سختی آن المان است که این کارعموما با تغییر مدول الاستیسیته صورت می‌گیرد. روش “اندیس خرابی” برای محاسبه و پیش بینی خرابی های معرفی شده به مدل استفاده شده است. معیار مقایسه برای بررسی کارآیی روش، مقایسه محل و اندازه آسیب وارد شده به پل (که معلوم هستند) با نتایج حاصل از برنامه می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد بجز در مورد دیافراگم ها، در بقیه موارد محل آسیب بدرستی تشخیص داده شده است. هرچند که محل خرابی با استفاده از یک مود نیز شناسایی شده اند ولی استفاده از چند مود نتایج بهتری داشته است. کیفیت تعیین محل خرابی چندان به اندازه خرابی بستگی نداشته و نتایج برای خرابی های کوچک، متوسط و بزرگ تقریبا مشابه بوده است و در همه موارد حدود اندازه خرابی بدرستی تشخیص داده شده است. معیار مشخصی برای معرفی یک مود خاص بعنوان مودی که بهترین نتایج را می‌دهد برداشت نشده است. روش در برابر حالت های خرابی در چند المان و خرابی در پارامترهای دیگری بغیر از مدول الاستیسیته مانند سطح مقطع و ممان اینرسی مقطع قادر بوده است که المان آسیب دیده را شناسایی کند. در ادامه، حالتی بررسی می‌شود که داده های سازه سالم برای مقایسه با سازه آسیب دیده در دسترس نیست. در این وضعیت برای استفاده از روش های تشخیص خرابی این داده ها باید به گونه ای برآورد شوند. برای برآورد سازه مبنا (سالم) روشی بر اساس حساسیت مقادیر ویژه به سختی المان های سازه معرفی شده است و پس از آن روش اندیس خرابی، روی آن اعمال شده است..