بررسی دینامیکی کانون زمین لرزه ۹۲/۱/۲۰ (۹ ‎۲۰۱۳Aril) بوشهر در جنوب غرب زاگرس با استفاده از داده های دورلرز/پیرفلک سجاد

در این مطالعه برای بررسی دینامیکی کانون زمین لرزه ۹۲/۱/۲۰(۲۰۱۳ ‎۹April) بوشهر درجنوب غرب زاگرس با استفاده از داده های دور لرز، که با استفاده از طیف امواج- پیکری، پارامترهای چشمه ی- لرزه ای، تعیین خواهند شد. ابتدا داده های دورلرز (نگاشت جابه جایی در خوزهی زمان)، در فرمت SAC از سایت IRIS تهیه شده اند. که شامل ‎۳۷ ایستگاه از ‎۴ شبکه ی G،IU،II،IC در فا صله ی ‎۳۰ تا ‎۹۰ درجه می باشند (‎۱ دقیقه قبل از موج P تا ‎۵ دقیقه بعد از موج S). سپس داده ها با استفاده از کد متلب اثر داستگاه از روی داده ها برداشته شده است (تصحیح دستگاهی ). در مرحله بعد از داده های تصحیح شده با بکار بردن کد متلب (در پیوست امده است) ، طیف دامنه( FFT) گرفته شده است. که در اینجا فاز P را بر روی مولفه ی قائم و فاز S بر روی مولفه ی افقی انتخاب میکنیم و برای هرکدام جداگانه طیف دامنه گرفته شده است. سپس از طیف بدست آمده برای موج p وs مقادیر _۰ (p) (سطح طیف دامنه موج p در فرکانس پایین )، _۰ (s) (سطح طیف دامنه موج s در فرکانس پایین )، f_0 (p) (فرکانس گوشه از طیف موج p )، f_0 (s) (فرکانس گوشه از طیف موج s)، برای ‎۳۷ ایستگاه بدست آمد. در مرحله بعدی با استفاده از روابط ‎۸ تا ‎۱۱ فصل ‎۳ و در نظر گرفتن مدل دایره ای برون برای گسل زلزله مذکور ]‎۶۸[ گشاور لرزه ای و شعاع چشمه برای موج p و s جداگانه محاسبه شده است. سپس از گشتاور لرزه ای و شعاع چشمه با استفاده از روابط (۳-‎۱۳) و (۴-‎۳)، افت تنش و میانگین جابجاشدگی در طول گسل برای فاز p و s محاسبه شده است.