پیشنهاد، ساخت و آزمایش یک میراگر ویسکوز کنترل پذیر با مشخصه های نوین/فروغی کیا بابک

روشهای متداول طراحی ساختمان در برابر زلزله بر مبنای شکل پذیری اعضای داخلی سازه می باشد که اغلب آیین نامه های طرح ساختمان بر این اصول استوار می باشد. محدوده عملکردی این آیین نامه ها برای زلزله های کوچک و متوسط می باشد ولی در وقوع زلزله های متوسط تا شدید در اعضا مفاصل پلاستیک ایجاد می گردد که سازه از کارایی خارج می گردد. لذا می توان از روشهای طراحی بر مبنای انعطاف پذیری که بکارگیری وسایل اتلاف انرژی در سازه می باشد استفاده کرد. که در این روش عمده انرژی ورودی زلزله به سازه توسط وسایل فوق الذکر و الباقی توسط اعضای سازه جذب می شود که در این خصوص می توان از میراگرهای (ویسکوز) سیالی لزج نام برد. استفاده از میراگرهای ویسکوز خطی غیرفعال برای طرح یک سزاه انعطاف پذیر مفید می بادش و این درحالی است که با غیرخطی و کنترل پذیر نمودن این میراگرها عملکردشان بهبود می یابد ولی در میراگرهای پیستون- سیلندری به علت هزینه ساخت بالا و استفاده اشیرهای گران قیمت به منظور کنترل پذیر نمودن آنها، همچنین به جهت استافده از کاسه نمد برای آب بندیف این میراگرها نیاز به کنترل دوره ای دارند. لذا هدف طراحی و ساخت میراگی ایجاد گردید که علاوه بر نوآوریف مشکلات فوق درآن حل شده باشد. غیرخطی نمودن میارگر ویسکوز پیشنهادی با تغییرات در میرایی میراگر در هنگام ارتعاش سازه صورت می گیرد. از لوله های آکاردئونی شکل که در صنعت خط انتقال بکار می رود به جای سیلندر استفاده گردید و به گونه ای طراحی گردید که نیازی به کنترل دوره ای برای آب بندی نداشته باشد و در کننترل پذیری آن یک نوع شیر ارزان قیمت به همراه یک الگوریتم کنترلی جدید استافده شد. پس از آنکه میراگر مورد نظر طراحی شد نقشه های آن بازبینی و تصحیح گرددی و نمونه ای از آن ساخته شد. سپس نمونه حاصله تحت تست های چرخه ای و تاریخچه زمانی قرارگرفت و ضرایب میرایی و پارامتر غیرخطی بودن برای آن مشخص گردید درادامه مشکلات طراحی انجام یافته بررسی و در نهایت طراحی جدید برای فاز نهایی صورت گرفت. مطابق آنچه حدس زده می شد درانجام آزمایشات مشخص گردید که تعداد سیکل ها به علت مسئله خستگی محدود می باشد از این رو استفاده این میراگر برای بارگذاری باد ممکن است به بررسی های زیادی نیاز داشته باشد. سازه دو بعدی طراحی گردید و مدل میراگر در آن قرارداده شدکه نتایج حاصله مبتنی بر کاهش شتاب و کاهش استهلاک انرژی توسط سازه بود. در مجموع میراگر طراحی شده می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای میراگرهای سیلندر پیستونی مطحر گردد و مسئله کنترل پذیر بودن آن هم می تواند در این ارتباط حائز اهمیت باشد.