پیش بینی جنبش نیرومند زمین با استفاده از تکنیک توابع گرین/گل آرا علی

آیین نامه های لرره ای برای در نظرگرفتن تأثیر جنبش شدید زمین ناشی از زمین لرزه و تأثیر آن برروی سازه ها در طراحی، روش طیفی(طیف های طرح استاندارد یا طیف طرح ویژه ساختگاه) روش آیین نامه ای (شبه دینامیکی ) و روش دینامیکی تاریخچه زمانی تغییرات شتاب(شتابنگاشت) را مطرح کرده اند. از سویی دیگر در بحث مهندسی زلزله، ویژگی های مهم رکوردهای لرزه ای انرژی دامنه ها(PGA,PGV,PGD,) ، تداوم(Duration) و محتوی فرکانسی رکوردها می باشند. از بین پارامترهای اشاره شده بهترین شاخص از زمین لرزه، انرژی زمین لرزه می باشد ولی دلایلی که نمی توان از ویژگی انرژی زمین لرزه استافده کرد عبارتند از: ‎۱- روش مستقیمی برای اندازه گیری آن نداریم. ‎۲- دستگاهی برای ثبت آن ندرایم. ‎۳- روشهای دینامیکی محاسبه پاسخ سازه به صورت تعادل نیرویی است. ‎۴- روشی برای محاسبه پاسخ سازه و المان و طراحی آن ها با ساتفاده از انرژی نداریم. از طرفی روش دینامیکی تاریخچه زمانی دقیق ترین روش محاسبه و بررسی رفتار سازه د رمحدوده خطی و غیرخطی و در یک زمین لرزه خاص و چندین زمینلرزه می باشد. با در نظرگفتن توضیحات بالا بنابراین در حال حاظر بهترین تعریف از زمین لرزه همان تاریخچه زمانی شتاب زمین لرزه می باشد. در مواقعی که تاریخچه زمانی شتاب زمین لرره در منطقه ای در دسترش نباشد برای اهداف مهندسی از زمین لرزه های ثبت شده در مناطق دیگر استفاده می گرددد. همان طو رکه می دانیم زمین لرزه به وقوع پیوسته در هر ناحیه ای دارای مشخصات و ویژگیهای خاص خود می باشد و در نتیجه تنها از مین لرزه های ثبت شده در خود منطقه مورد نظر می توان برای تحلیل و بررسی سازه ها در آن منطقه استفاده کرد. هدف اصلی این پایان نامه پیش بینی جنبش نیرومند زمین برای مناطقی است که در آنجا زمین لرزه بزرگ رخ نداده است. در این تحقیق ابتدا به بررسی اعتبار یک روش برای شبیه سازی برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین در حل معکوس و مستقیم با استفاده از ترکیب روشهای توابع گرین تجربی و تعیینی پرداخته شده است. گسل مسبب زمین لرزه ‎۲۰۰۴ فیروزآباد- کجور براساس مشاهدات زمین شناسی، شناسایی نگردیده است. اولین مرحله دراین پژوهش شناسایی گسل مسبی این زمین لرزه می باشد. برای این منظور ‎۳۰ مدل برای هریک از گسل ها در نظرگفته شده است. با بررسی نتایج حاصل از مدل ها فقط یک مدل از بین همه مدل ها برروی گسل کجو توانست بهترین هماهنگی را در تمام ایستگاهها با رکوردهای مشاهده شده داشته باشد. مقایسه براساس پارامترهای مهندسی مانند حداکثر جنبش زمین(PGA)، محتمل ترین مقدار پاسخ شتاب(Acc.RMS)، تداوم و طیف های فوریه و پاسخ در هر سه مولفه انجام می گردد. براساس این مشاهدات گسل مجوز مسبی زمین لرزه ‎۲۰۰۴ فیروز آباد- کجور معرفی می گردد. در بخش سوم به بررسی تأثیر پارامترهای لرزه ای چشمه(همچون محل کانون زمنی لرزه، راستای گسلش، عمق کانونی، زبری سطح گسل و سرعت موج برشی) در پارامترهای مهندسی زمین لرزه در سه مولفه پرداخته می شود. در فصل چهارم به برآورد بازه پارامترهای مهندسی و طیف پاسخ زمین لرزه ‎۲۰۰۴ فیروز آباد- کجوز با ساتفاده از حداقل ویژگیهای شناخته شده این زمین لرزه پرداخته می شود. در فصل پنجم بعد از تأیید کارآمدی این روش شبیه سازی در برآورد بازه پارامترهای زمین لرزه، بازه پارامترهای زمین لرزه محتمل در شهر تهران برای یکی از نقاط در شهر(برروی خاک نوع ‎۲) که در این نقطه زمین لرزه ثبت شده کوچک موجود بود ه است پرداخته می شود. سپس در این قسمت تاریخچه زمانی شتاب و پارامترهای مهندسی در مولفه های افقی و قائم و طیف پاسخ زمین لرزه در مولفه افقی برآورد می گردد.