پیش بینی طیف پاسخ زمینلرزه محتمل در یک منطقه و مقایسه با طیف خطر یکنواخت/حسین زاده عیان مهسا

طیف خطر یکنواخت ، طیفی است که مقادیردامنه آن درزمانهای تناوب مختلف ، ازاحتمال وقوع یکسانی برخوردارباشد .استفاده ازچنین طیفی به عنوان طیف طرح درطراحی سازه ها ، ازملزومات برقراری یک سطح ایمنی مطلوب بصورت یکنواخت درعملکردسازه های مختلف درمقابل زلزله می باشد .چنین مزیتی وسایرخواص طیفهای خطریکنواخت سبب شده است که امروزه دربسیاری ازآیین نامه های طراحی سازه ها ازطیفهای خطریکنواخت به عنوان طیف طرح استفاده گردد . هدف ازانجام این پروژه تعیین طیفهای خطریکنواخت درشرایط ساختگاهی مختلف برای گستره شهربم در جنوب شرقی کرمان که زمینلرزه ‎۵ دی ماه ‎۱۳۸۲ بم با بزرگای گشتاوری ۶/۵ در اثر جنبائی مجدد گسل بم رخ داد و شهر بم را به دلیل اثر حوزه نزدیک گسل ویران نمود و منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ‎۸۰۰۰۰ نفر از مردم این شهر شد- ‏می باشد. جهت انجام اینکار ، روش تحلیل احتمالاتی خطرلرزه ای مورداستفاده قرارگرفته است زیرااین امکان رافراهم می سازد که عدم قطعیتهای مختلف وابسته به وقوع زلزله رابصورت کمی درمحاسبات واردکردونتایج رابااحتمال وقوع مشخص تعیین نمود.دراین پروژه پس ازتعیین گستره بم محدوده ای بین ۶۰-‎۵۷ درجه طول جغرافیایی و ۳۰-‎۲۸درجه عرض جغرافیایی و نیز جمع آوری اطلاعات لازم برای تعیین چشمه های لرزه زا وبرآوردپارامترهای لرزه خیزی برای آنها ،محاسبات مربوط به تحلیل خطرلرزه ای انجام گرفته است .رابطه کاهندگی جزئی کلیدی درتحلیل خطرلرزه ای به شمارمی رود، دراین پروژه از رابطه کاهندگی زارع‎۲۰۰۴ استفاده شده است. ارزیابی احتمالی خطرزلزله برای یک شبکه ‎۲۰٫‎۳۰ شهربم انجام شده ونتایج حاصل دراین پروژه ،مولفه های افقی وقائم شتاب حداکثرحرکت زمین وشتابهای طیفی بااحتمال وقوع ‎۱۰% در‎۵۰ سال برای شرایط ساختگاهی متفاوت است که درقالب طیفهای خطریکنواخت ونقشه های شتاب طیفی افقی وقائم برای گستره بم ارائه شده اند . برای ساخت طیف طرح براساس طیف خطریکنواخت تعیین شده برای گستره بم ،زمانهای تناوب کلیدی که بااستفاده ازمقادیردامنه طیفی درآنها می توان طیف طرح راساخت مشخص شده وسپس روشهایی جهت ساخت طیف طرحی سازگارباطیف خطریکنواخت معرفی شده اند .دردوایستگاه بم وابارق ، طیف طرح پیشنهادشده وباطیف طرح استاندارد‎۲۸۰۰ برای آن منطقه مقایسه شده است. همچنین بااستفاده از روش شبیه سازی در برآورد رنج پارامترهای زمین لرزه، به برآورد رنج پارامترهای زمین لرزه محتمل در شهر بم برای یکی از نقاط در شهر (ایستگاه بم بر روی خاک نوع ‎۳) که در این نقطه زمین لرزه ثبت شده کوچک موجود بوده است؛ پرداخته می شود و طیف پاسخ زمین لرزه برای مولفه افقی برآورد می گردد.درنهایت بمنظوربررسی استاندارد‎۲۸۰۰، مقایسه ای بین طیف پاسخ پیش بینی شده درایستگاه بم ، طیف پاسخ مشاهده شده دراین ایستگاه ، طیف طرح پیشنهادشده دراین پروژه وطیف پیشنهادی استاندارد‎۲۸۰۰ انجام می شود.