کاهش هزینه محاسباتی برای تحلیل های تاریخچه زمانی در ساختمان های نامنظم جرمی در ارتفاع/عسگری حداد علیرضا

تحلیل تاریخچه زمانی قوی ترین ابزار برای شناخت رفتار دینامیکی سازه تحت بارهای دینامیکی نظیر زلزله می باشد. برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی معمولا از روش انتگرال گیری گام به گام استفاده می شود. از جمله مشکلات تحلیل تاریخچه زمانی به روش انتگرال گیری گام به گام، زمان نسبتا زیاد مورد نیاز و طبیعتا هزینه محاسباتی زیاد آن می باشد. روش های متعددی برای کاهش هزینه محاسبات در تحلیل های تاریخچه زمانی پیشنهاد شده است که از جمله آن ها می توان به روش مبتنی بر همگرایی اشاره نمود. این روش به طور خاص برای تحلیل سازه ها در برابر تحریک هایی که به صورت رکورد در اختیار هستند، تبیین شده است و برتری نسبی آن به دیگر روش های موجود نشان داده شده است. کارایی روش مبتنی بر همگرایی در پژوهش های متعددی مورد مطالعه قرار گرفته و عملکرد آن در کاهش هزینه محاسبات صرف شده برای تحلیل سازه های متنو عی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله آخرین این مطالعات، می توان به نمایش کارایی مناسب روش مورد اشاره در کاهش هزینه تحلیل تاریخچه زمانی سازه ساختمان های پنج تا بیست و پنج طبقه فولادی منظ م در پلان و ارتفاع اشاره کرد. در جهت تکمیل نتایج اخیر، در این پایان نامه کارایی روش در تحلیل تاریخچه زمانی ساختمان های فولادی نامنظ م در ارتفاع مورد بررسی قرار بگیرد. حالت های مختلفی از نامنظ می در ارتفاع با توجیه کاربری، بر اساس آیین نامه بارگذاری در نظر گرفته شدند. تعداد مشخ صی ساختمان طر احی شدند و پس از انجام تحلیل های تاریخچه زمانی، نتایج بدست آمده بررسی شده است. به عنوان نتیجه، کارایی روش مورد بحث در مورد ساختمان های نامنظ م در ارتفاع مطلوب تشخیص داده شد. به عنوان نتیجه ای جنبی نیز، ناکارآمدی پیشنهاد اندازه گام زمانی، که گام زمانی انتگرال گیری را به کسری از کوچکترین دوره تناوب حائز اهمی ت پاسخ ارتباط می دهد، طی مثالی مورد اشاره قرار گرفت.