Vol 8, No. 2 – Summer 2006

بررسی اثر شکل بر پتانسیل بزرگنمایی لرزه‌ای تپه‌های دو بعدی

محسن کمالیان، محمد کاظم جعفری، عبداله سهرابی‌بیدار و آرش رزم‌خواه

اگرچه شکل تپه نیز مانند ابعاد هندسی و خصوصیات مکانیکی آن رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دوبعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما هنوز تحقیق جامعی وزن این عامل را مشخص نکرده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش عددی اجزاء مرزی، پاسخ لرزه‌ای تپه‌های نیم‌سینوسی، نیم‌بیضی و ذوزنقه‌ای را در برابر امواج مهاجم قائم SV و P، به ازای نسبتهای شکل، ضرایب پواسون و طول‌ موجهای مختلف مورد مقایسه قرار داده است. نتایج این مقایسه گویای آن است که تغییرشکل تپه اگرچه کلیات رفتاری آن را در برابر امواج یاد شده تغییر نمی‌دهد، اما جزئیات رفتاری نقاط مختلف یال را بسته به طول موج مهاجم و نیز نسبت شکل عارضه، کاملاً متأثر می‌سازد. نهایتاً رابطه و جداولی ارائه شده‌اند که می‌توانند با برآورد پریود مشخصه و بزرگنمایی متوسط تپه‌ای با شکل دلخواه، در تدقیق مطالعات ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای مورد استفاده قرار گیرند.

Full Paper