Vol 8, No. 2 – Summer 2006

بررسی مشخصات تغییر شکل تناوبی مصالح مخلوط متراکم کائولن- شن

علی شفیعی و محمدکاظم جعفری

رسهای مخلوط از انواع مصالح مخلوطی می‌باشند که دارای دانه‌بندی گسترده‌ای بوده و در بر گیرنده مصالحی مانند رس، ماسه، شن و حتی قلوه‌سنگ می‌باشند، باتوجه به استفاده از رسهای مخلوط در هسته سدهای خاکی و نیز وجود اینگونه از مصالح در طبیعت، شناسایی رفتار زهکشی نشده این مصالح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله نتایج یک تحقیق جامع آزمایشگاهی به منظور شناخت خواص تغییر شکل تناوبی مصالح مخلوط (شامل مدول برشی و نسبت میرایی) بر روی مخلوطهای کائولن- شن معرفی می‌گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مدول برشی تابعی از مقدار سنگدانه‌ها، دامنه کرنش برشی، تعداد سیکلهای بارگذاری و تنش همه‌ جانبه اولیه می‌باشد لیکن نسبت میرایی عمدتاً تابعی از مقدار سنگدانه‌ها و دامنه کرنش برشی بوده و بعلاوه بمقدار کمی از تعداد سیکلهای بارگذاری تأثیر می‌پذیرد.

Full Paper