Vol 8, No. 2 – Summer 2006

مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روشهای مقاومت نفوذ استاندارد (SPT) و اندازه‌گیری سرعت موج برشی (VS) در جنوب تهران

فرج‌اله عسکری، روزبه دبیری و محمد کشاورز بخشایش

ارزیابی پتانسیل روانگرایی آبرفتهای جنوب تهران با استفاده از دو روش صحرایی آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد (SPT) و اندازه‌گیری سرعت موج برشی (VS) و مقایسه نتایج حاصل از آنها هدف عمده این تحقیق بوده است. برای ارزیابی قابلیت روانگرایی خاکهای ماسه‌ای با استفاده از SPT، ازطرح ساده شده سید- ادریس [۱-۲] و برای خاکهای لای‌دار از آئین‌نامه طراحی پلهای شاهراهی ژاپن [۳] استفاده شده است. در روش دوم نیز از طرح ارائه شده توسط انستیتو ملی تکنولوژی و تحقیقات آمریکا (NIST,1999) بهره گرفته شده است [۴]. نتایج آزمایشهای مقاومت نفوذ استاندارد از اطلاعات ژئوتکنیکی ۲۳۹ گمانه ماشینی حفرشده در نواحی جنوبی تهران جمع‌آوری شده و سرعت موج برشی خاک نیز با استفاده از نتایج ۹ آزمایش لرزه‌نگاری درون‌ چاهی و ۷۵ آزمایش لرزه‌نگاری سطحی که توسط پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی ‌زلزله در گستره خاکهای تهران به انجام رسیده، استخراج شده است [۵]. مقایسه نتایج برآورد پتانسیل روانگرایی با استفاده از دو روش یادشده، مطابقت نسبی نتایج آنها را نشان می‌دهد، هرچند که این نتایج با فرض دارا بودن سمنتاسیون برای خاک به یکدیگر نزدیکتر است.

Full Paper