Vol 8, No. 2 – Summer 2006

کاربرد سیستمهای هوشمند در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بر مبنای تغییر مکان

محمد صافی و محسن تهرانی‌زاده

لازمه و ظرفیت سازه در نظر گرفتن رفتار سازه در حالت غیرارتجاعی یا پلاستیک است. در طراحی بر اساس عملکرد جهت تأمین شکل‌پذیری و میرایی یا جذب انرژی مناسب در سازه لازم است بررسی پاسخ سازه به حالت غیرارتجاعی و دینامیکی گسترش داده شود که این مسأله باعث افزایش تعداد پارامترهای طراحی و تحلیل می‌گردد. با توجه به قابلیتهای شبکه‌های عصبی در تحلیل و پردازش سریع اطلاعات به نظر می‌رسد با استفاده مناسب از آنها بتوان ضمن کاهش نیاز به تعیین دقیق تمام پارامترهای موجود، صرفه‌جویی قابل‌ملاحظه‌ای در هزینه و زمان انجام داد. در این مقاله کاربردهای شبکه‌های عصبی در طراحی و ارزیابی لرزه‌ای بر مبنای تغییر مکان مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت آنها در گامهای مختلف تحلیل و طراحی مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفته است.

Full Paper