Vol 8, No. 2 – Summer 2006

جداساز الاستومری مسلح به حلقه‌های فلزی: مطالعه تئوری، عددی و آزمایشگاهی

حسن پورمحمد، منصور ضیائی‌فر و محسن غفوری آشتیانی

جداساز مسلح به حلقه‌های فلزی یک جداساز الاستومری بر مبنای ایجاد فضای تنش هیدرواستاتیک داخلی می‌باشد. این جداسازها می‌توانند در جداسازی لرزه‌ای سازه‌های سبک (مانند جداسازی کف) مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله ضمن معرفی جداساز الاستومری مسلح به حلقه‌های فلزی، روش ساخت، انجام آزمایشها و رابطه‌ای برای محاسبه سختی قائم آنها ارائه شده و عملکرد این جداسازها با جداسازهای مسلح به صفحات فلزی مقایسه شده است. علاوه بر این به عنوان نمونه یکی از کاربردهای این جداسازها برای جداسازی لرزه‌ای کف طبقات ارائه شده است. نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان داده که جداسازهای مسلح به حلقه‌های فلزی داخلی عملکرد مناسبی در جداسازی لرزه‌ای دارند. همچنین نتایج به ‌دست آمده از رابطه تئوری پیشنهادی برای محاسبه سختی قائم این جداسازها با نتایج آزمایشگاهی و عددی مقایسه شده است.

Full Paper