Vol. 9, No. 4 – Winter 2008

بررسی نظری امکان پیش‌بینی زلزله در ایران

مهدی زارع و محمد آریامنش

در مقاله حاضر با نگاه به تاریخچه پیش‌بینی زلزله در ایران، ضمن برگرفتن آخرین دستاوردهای علمی در مورد پیش بینی زلزله و مروری بر پیش‌بینی زلزله در ایران، تلاش می شود تا با دیدی نظری نسبت به امکان پیش بینی زلزله بحث شود. مطالعه پیش بینی زلزله در ایران مشخص میکند که بیشتر تلاش های تاریخی در این راستا از سوی منجمان و پیشگویان انجام شده است. به این منظور ابتدا از تاریخچه پیش بینی زلزله با اشاره به موارد موفق ثبت شده در تاریخ ایران آغاز می کنیم. سپس بر اساس تجربه کسب شده در پیش بینی زلزله با بزرگای بیش از ۷ در سایر نقاط جهان برای نمایش عملی بودن این فرض در ایران، زلزله های اصلی دهه ۷۰ میلادی به بعد در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده است. در نهایت مشخص میشود که اندازه رخداد بعدی با توان لرزه زائی و در نتیجه طول گسل فعال و شعاع از کانون رخداد زلزله اصلی متناسب بوده است. به این ترتیب به لحاظ نظری نشان داده شده است که پیش‌بینی زلزله در ایران امکانپذیر است.

Full Paper