Vol. 9, No. 4 – Winter 2008

تحلیل قابلیت اعتماد لرزه‌ای قابهای صلب فولادی

پیمان همامی و علی اکبر آقاکوچک

در این مقاله تأثیر متغیرهای تصادفی ظرفیت و نیاز لرزه‌ای بر سطح عملکرد مورد انتظار قابهای صلب فولادی طرح شده بر مبنای آخرین ویرایش ایین‌نامه‌های مقررات ملی ساختمانی و استاندارد ۲۸۰۰ بررسی میشود. به این منظور، با استفاده از تحلیل احتمالاتی روی مدل اجزای محدود اتصال صلب، دامنه تغییرات رفتار این نوع اتصالات با وجود عدم قطعیت‌های مصالح و هندسه اتصالات، با دقت لازم تعیین شده، سپس با انجام تحلیلهای غیرخطی دینامیکی روی ۸۴ قاب ۸ تا ۱۵ طبقه دارای ۴ و ۵ دهانه در مقابل هفت زلزله مختلف نیاز لرزه‌ای قابها تعیین و با عملکرد مورد انتظار آیین‌نامه‌ا‌ی و ظرفیت آنها مقایسه میشود. پس از آن با برازش توابع توزیع احتمال مناسب به این داده‌ها، ارزیابی قابلیت اعتماد انجام میپذیرد.

Full Paper