Vol. 9, No. 4 – Winter 2008

بررسی آزمایشگاهی- عددی رفتار چرخ های قاب مهاربندی شده با میانقاب مصالح بنایی و بدون میانقاب

حمیدرضا فرشچی و عبدالرضا سروقدمقدم

قاب مهاربندی شده دارای میانقاب مصالح بنایی یکی از فرمهای متداول اجرای سازه‌های فولادی در ایران میباشد. از آنجا که عضو مهاربند در داخل دیوار مصالح بنایی قرار میگیرد، عملاً رفتار لرزه‌ای این نوع قاب با قاب مهاربندی شده بدون میانقاب متفاوت میباشد. معمولاً از اثر سازه‌ا‌ی این دیوارها در روشهای طرح و آنالیز رایج در کشورمان صرفنظر میشود، درحالیکه اغماض از اثر متقابل دیوار و مهاربندی و تأثیر دیوار بر مهاربند لزوماً همیشه در جهت اطمینان نمیباشد. تاکنون کار آزمایشگاهی روی این نوع قابهای مهاربند مرکب گزارش نشده است، لذا در این تحقیق رفتار تحت بارگذاری چرخه ای / آزمایشگاهی قابهای فولادی مهاربندی دارای میانقاب با مقیاس ۵ بررسی میگردد. نتایج نشان می دهد که اندرکنش میانقاب و مهاربند در قابهای مهاربندی شده مورد مطالعه موجب افزایش سختی، مقاومت و ظرفیت استهلاک انرژی مدل گردیده است.

Full Paper