Vol. 9, No. 4 – Winter 2008

مطالعه پارامتری رفتار لرزه‌ای مخازن استوانه‌ای مهار نشده نفت با استفاده از تحلیل عددی

مهران سیدرزاقی و ساسان عشقی

مخازن استوانه‌ای روزمینی، بخش مهمی از بسیاری از مجتمع‌های صنعتی از جمله پالایشگاه‌های نفت را تشکیل میدهند. رفتار لرزه‌ای مخازن استوانه‌ای مهار نشده محتوی مایع تا حد زیادی متأثر از نسبت ارتفاع به قطر (H/D) و پرشدگی مخزن می‌باشد. بر این اساس، در این تحقیق بر مبنای تفاوت عملکرد لرزه‌ای مخازن با نسبت‌های ارتفاع به قطر گوناگون، یک نسبت ارتفاع به قطر مخزن به عنوان مرز بین مخازن پهن و باریک انتخاب گردید. همچنین اثر در صد محتویات درون مخزن بر عملکرد لرزه‌ای آن مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، نسبت ارتفاع به قطر H/D= 0.6 را میتوان به عنوان مرز بین مخازن بلند (باریک) و پهن قلمداد نمود؛ به گونه‌ای که در صورتی که H/D<0.6 باشد، مخزن را میتوان از نوع پهن در نظر گرفت و در غیر این صورت مخزن از نوع بلند (باریک) میباشد. تراز سطح آزاد مایع درون مخزن، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد لرزه‌ای متغیر است. در H/D مخازن میگذارد. مقدار این تأثیر در مخازن مختلف بسته به مقدار نسبت مخازن پهن با کاهش محتویات درون مخزن تنشهای داخلی پوسته به طور پیوسته کاهش مییابد؛ لیکن مخازن بلند و باریک با تغییر سطح تراز آزاد مایع رفتار متفاوتی را از خود نشان میدهند

Full Paper