درباره پژوهشگاه | پژوهشکده زلزله شناسی | پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک | پژوهشکده مهندسی سازه | پژوهشکده مدیریت خطرپذیری
 تحصیلات تکمیلی | کتابخانه و مرکز اسناد | انتشارات | آموزش همگانیبانک داده‌ها
| زمین‌لرزه‌های اخیر 

 
   

پژوهشگاه بین‌المللی
زلزله شناسی و مهندسی زلزله

  

پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک


صفحه اصلی
English |
contact us

© Copyright 2000-2004 by IIEES
All Rights Reserved

پروژه‌های خاتمه یافته:

 

تاریخ خاتمه پروژه

تاریخ شروع پروژه

نام و نام‌خانوادگی مجری دوم

نام و نام‌خانوادگی مجری اول

عنوان  طرح/ پروژه به فارسی

1369/12/29

1369/07/10

 

سید محسین حائری

مطالعه مقدماتی پدیده روانگریی(Liquefaction) در منطقه گیلان بر اثر زلزله 31خرداد منجیل - رودبار

1371/09/10

1369/09/10

 

علی كمك پناه

تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه مكانیك خاك و دینامیك خاك

1371/04/31

1370/05/01

 

محسن اعتمادی

اندر كنش خاك - سازه بر اثر امواج موج - L

1371/06/31

1370/07/01

 

علی كمك پناه

مطالعه روانگریی و تهیه نقشه‌های زون بندی شده ایران

1371/06/31

1370/07/01

 

علی كمك پناه

مطالعه لغزش شیبها در اثر زلزله

1372/03/31

1371/08/01

 

محمد كاظم جعفری

پهنه‌بندی لرزه‌ای  ژئوتكنیكی تهران از دیدگاه پدیده تشدید در آبرفت

1372/06/31

1371/07/01

محمد كاظم جعفری

علی كمك پناه

پهنه‌بندی روانگریی در نواحی زلزله خیز

1372/06/31

1371/07/01

محمد كاظم جعفری

علی كمك پناه

پهنه‌بندی زمین‌لغزه در نواحی زلزله خیز

1372/09/30

1372/02/01

 

بهرام امینی

سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی ( GIS )

1374/03/01

1372/06/01

 

محمد كاظم جعفری

ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای ژئوتكنیكی یك منطقه از تهران بزرگ

1373/03/31

1372/08/01

 

علی كمك پناه

تهیه كتابچه پهنه‌بندی زمین‌لغزه در ایران

1373/11/01

1373/03/01

 

منوچهر بهاور

تكمیل و بهسازی تجهیزات ژئوسیزمیك

1375/05/15

1374/01/15

 

محمد كاظم جعفری

ریزپهنه‌بندی ژئوتكنیك لرزه‌ای منطقه جنوب غربی تهران از دیدگاه پدیده تشدید(تاثیرات ساختگاهی).

1375/02/31

1374/07/01

 

سعید منتظر القائم

مطالعات پیشاهنگ پهنه‌بندی زمین‌لرزه در جنوب البرز مركزی

1375/06/31

1375/01/01

 

منوچهر فرج زاده اصل

جمعبندی گزارش طرح پهنه‌بندی زمین‌لغزه با استفاده از GIS

1376/12/31

1375/09/01

 

محمد كاظم جعفری

ادامه مطالعات پیشاهنگ پهنه‌بندی زمین‌لغزه در جنوب البرز مركزی

1379/08/30

1375/09/01

 

محمد كاظم جعفری

رفتار استاتیكی و دینامیكی مصالح مخلوط رس ، شن ، ماسه

1378/04/01

1376/10/01

 

محمد كاظم جعفری

بررسی اثرات زلزله روی فضاهای زیر زمینی

1379/12/01

1376/12/01

 

محمد كاظم جعفری

بررسی رفتار دینامیكی سدهای خاكی ( تحلیلی و تجربی ) در ارتباط با آزمایش دینامیكی سازه‌های رایج كشور

1382/03/31

1380/10/01

 

محسن كمالیان

بررسی عددی تاثیرات عوارض توپوگرافیك بر پاسخ لرزه‌ای  سطح زمین

1382/09/30

1380/10/01

 

فرج ا… عسكری

كاربرد روش آنالیز حدی در ارزیابی پیداری لرزه‌ای  شالوده‌ای سطحی

1382/07/01

1381/07/01

 

محمد كاظم جعفری

ارزیابی تجربی عوارض توپوگرافی بر اثرات ساختگاهی

1383/09/30

1381/10/01

 

فرج ا… عسكری

اثر فشار آب حفره‌ای در تحلیل سه بعدی پیداری شیبها به روش آنالیز حدی

1383/06/31

1382/01/01

 

علی شفیعی

بررسی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه‌ای لای‌دار سست با استفاده از آزمایشهای سه محوری تناوبی و CPT

1383/08/01

1382/11/01

 

محمد كاظم جعفری

بررسی اثرات ساختگاه در زمین‌لرزه 5 دی ماه 1382 با استفاده از شبکه لرزه‌نگاری موقت

1383/08/01

1382/11/01

 

علی شفیعی

بررسی اثرات ساختگاه در زمین‌لرزه 5 دی ماه 1382 و ریز پهنه‌بندی مقدماتی شهر بم

1383/08/01

1382/11/01

 

کامبد امینی حسینی

بررسی ناپایداریهای ژئوتکنیکی ناشی از زلزله 5/10/1382 بم

1378/12/28

1377/01/05

 

محمد كاظم جعفری

مطالعات تكمیلی ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای  جنوب تهران

1378/12/28

1377/01/05

 

سید مجدالدین میر محمد حسینی

ریز پهنه‌بندی محدوده‌ای در جنوب شرقی تهران در برابر روانگریی

1378/12/28

1377/01/25

 

محمد كاظم جعفری

ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای  شمال تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه

1378/01/01

1377/05/01

 

یدا… ویسه

برنامه‌ریزی جنوب شهر تهران با تاكید بر منطقه 20 و با استفاده از مطالعات ریزپهنه‌بندی ژئوتكنیكی و وضعیت ساختمانهای موجود به منظور كاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله

 

 

 

محمد كاظم جعفری

زمین لغزش ناشی از زلزله در ایران مرحله اول البرز

 

 

 

محمد كاظم جعفری

مطالعات پیشاهنگ پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه در جنوب البرز مركزی

 

پروژه های فعال:

 

تاریخ خاتمه
پروژه

تاریخ شروع
پروژه

نام و نام خانوادگی
مجری دوم

نام و نام خانوادگی
مجری اول

عنوان  طرح/ پروژه به فارسی

1386/3/1

1385/3/1

 

محمد داودی

بررسی دامنه و محتوای فرکانسی ارتعاشات در محیط اطراف دستگاه‌های ارتعاشی ژئوفیزیکی و ارائه توصیه‌هایی  برای بهره‌برداری ایمن از دستگاه‌های مذکور در کلانشهرها

1385/06/31

1381/10/01

علی شفیعی

محمد كاظم جعفری

تجهیز آزمایشگاه خاك مؤسسه به دستگاه سانتریفوژ

1385/06/31

1380/07/01

 

محمد كاظم جعفری

بررسی اثرساختگاه با استفاده از ارتعاشات محیطی

1382/08/30

1380/09/01

 

محمدرضا قائمقامیان

بررسی اثر جفت‌شدگی حركات توانمند زمین در محیطهای غیرهمگن و تاثیر آن بر تعیین تابع بزرگنمایی ساختگاه

1385/06/31

1380/11/01

 

محمدرضا قائمقامیان

ارزیابی تاثیر زلزله‌های حوزه نزدیك (Near-field) بر روی حركات توانمند زمین

1382/03/29

1380/10/01

 

محسن كمالیان

بررسی عددی تاثیر سازه‌های دو بعدی بر پاسخ لرزه‌ای آزاد زمین

1385/06/31

1381/10/01

 

کامبد امینی حسینی

بررسی خطر فرونشست زمین ناشی از وجود حفرات زیرزمینی با نگرش ویژه بر اندر‌کنش لرزه‌ای حفره - محیط

1385/06/31

1382/12/01

 

علی شفیعی

بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار استاتیکی و دینامیکی رسهای مخلوط با تاکید بر تاثیر سطح دانه‌ها

1385/06/31

1383/07/01

 

فرج ا… عسكری

ارزیابی روانگرایی با استفاده از اندازه گیری سرعت موج برشی

1385/02/31

1383/03/01

 

ابراهیم حقشناس

بررسی اثر ساختگاه در شهر تبریز با استفاده از جنبش ضعیف زمین و ارتعاشات محیطی

1385/06/31

1382/12/01

 

محسن كمالیان

بررسی اثر ضریب اصطکاک بر ظرفیت باربری لرزه‌ای پی‌های نواری با استفاده از روش خطوط مشخصه

1385/06/31

1383/05/01

 

محمد داودی

استفاده از روشهای پیشرفته پردازش سیگنال در حوزه زمان - فرکانس جهت مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های ژئوتکنیکی ( سد‌های خاکی و پی ماشین آلات)

1385/03/14

1384/03/14

 

محسن كمالیان

استخراج  جوابهای اساسی محیط پوروالستودینامیک سه بعدی در فضای زمان با فرض تراکم ناپذیری ذرات سیال و جامد

1385/12/30

1384/01/01

 

محمد كاظم جعفری

ارزیابی تحلیلی و طراحی سامانه مدیریت ریسک زمین لغزشهای ناشی از زلزله در  کشور

1386/09/30

1384/04/01

کامبد امینی حسینی

محمد كاظم جعفری

بررسی شاخصه‌های فیزیکی و مکانیکی سنگهای تحت تنش زیاد برای استفاده در مطالعات پیش‌بینی زمین‌لرزه

1386/02/31

1384/09/01

 

محمدرضا قائمقامیان

بررسی مشخصات مولفه‌های دورانی جنبش زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتابنگاری بسیار متراکم چیبا

1386/12/06

1384/12/06

 

علی شفیعی

بررسی مشخصات تغییر شکل دینامیکی رسهای مخلوط با تاکید بر هندسه دانه‌ها

1387/02/16

1385/02/16

 

فرج ا… عسكری

بررسی اثر سربار بر ضرایب فشار مقاوم خاک در شرایط لرزه‌ای با استفاده از روش خطوط مشخصه