Saturday, May 23, 2015
You are here:

محمدرضا قائمقامیان

محمدرضا قائمقامیان

سمت: دانشیار- مدیر گروه مطالعات شهری-منطقه‌ا‌ی

نشانی الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
تلفن: +98 21 2228 1173

دورنگار: +98 21 2229 9479

شروع همکاری با پژوهشگاه: آبان 1370

برگزیده آثار

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای/اجرایی

فعالیت‌های پژوهشی/آموزشی و عضویت‌‌‌ها

تحصیلات


تحصیلات

 • دکتری زلزله‌شناسی مهندسی، دانشگاه سایتاما، ژاپن، 1376
  عنوان پایان‌نامه: « پاسخ خطی و غیر خطی ساختگاه و ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک با استفاده از شبکه‌های شتابنگاری سه بعدی و میکروترمور»
 • کارشناسی ارشد ژئوفیزیک-زلزله‌شناسی، دانشگاه تهران، 1371
  عنوان پایان‌نامه: : « برآورد قدرت انفجارات هسته‌ای زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی لرزه‌نگاشتها در ایران»
 • کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1366

فعالیت‌های پژوهشی/آموزشی و عضویت‌‌‌ها

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه
 • بررسی اثر ساختگاه تحت تاثیر امواج جهت یافته ( Directivity) در حوزه‌ نزدیک گسل ( Near-Fault)
 • بررسی پارامترهای چشمه و گسلش ناهمگن (Asperities of Effect ) بر ویژگیهای حركات توانمند زمین در حوزه نزدیک گسل با استفاده از توابع نظری گرین و اثر این پارامترها بر طیف پاسخ سازه
 • انتشار امواج در محیط انتشار پیجیده بررسی مولفه چرخشی حرکت زمینلرزه و اثر آن بر سازه‌های نامتقارن
 • تحلیل سیستم‌های خطی و غیرخطی با استفاده از مدلهای ARMAX ، ARX و آنالیز‌های برگشتی.
 • پهنه‌بندی لرزه‌ای با نگرشی بر روشهای متداول و ارائه روش جدید Cross-Spectrum Segmental و همچنین تعیین ساختار سرعتی رسوبات زیر سطحی با استفاده از روش SASW و تحلیل آرایه‌ای میكروترمورها (SPAC).
پروژه‌های تحقیقاتی در دست اجرا
 • بررسی مشخصات مولفه‌های دورانی جنبش شدید زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتابنگاری متراكم سه بعدی.
 • برآورد آسیبهای ناشی از زلزله در شهرها با استفاده از GIS و تصاویر ماهواره‌ای اپتیکی و راداری.
 • تعیین توابع خسارت (منحنی های شكنندگی) و مرگ و میر بر اساس مطالعات میدانی خرابیها در زلزله‌های گذشته و مدل سازی حركات توانمند زمین
 • تعیین ساختار سرعتی رسوبات زیر سطحی با استفاده از تحلیل آرایه ای میكروترمورها و روش همبستگی مكانی (SPAC).
 • مدل سازی حركات توانمند زمین در حوزه نزدیك گسل و محیط انتشار پیچیده و اثر ات آن بر مشخصات ساختگاه.
پروژه‌های تحقیقاتی پایان یافته اخیر
 • ارزیابی تجربی اثرات ساختگاهی ناشی از توپوگرافی "مطالعه موردی پارک پردیسان"
 • ارزیابی تاثیر پارامترهای گسلش بر ویژگیهای حرکت توانمند زمین در حوزه نزدیک گسل.
 • بررسی اثر جفت‌شدگی حرکات توانمند زمین در محیط‌های انتشار غیر همگن و تاثیر آن بر تعیین تابع بزرگنمایی. ساختگاه بصورت دو و سه بعدی.
 • Database Construction and Date Mining for Uncovering the Mechanism Human Injury in Seismic Damage Buildings, Scientific Research of The Japan Society for the Promotion of Science 2005
دروس ارائه شده
 • «ژئوتکنیک لرزه‌ای»، « تحلیل سریهای زمانی»، « زلزله‌شناسی جنبش شدید زمین » در مقطع دکتری پژوهشگاه.
 • «زلزله شناسی مهندسی» در مقطع دکتری و كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف.
 • «دینامیک خاک» در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه.
عضویت‌ها در انجمن‌ها و مجامع علمی

بازگشت به ابتدای صفحه

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای/اجرایی

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای
 • مجری طرح برآورد طیف طرح خطر زلزله و آسیب‌پذیری لرزه‌ای تاسیسات صنعتی ایران‌خودرو 1382 در پژوهشگاه
 • همکاری در پروژه «ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر قم» سال 1384 در پژوهشگاه.
 • همکار‌ی در پروژه « ر‌یز پهنه بند‌ی شهر مشهد» طی سال 85-1384- سازمان زمین شناسی مشهد.
 • مجری و همكار در مطالعات ط‌یف طرح و لرزه‌خیزی نیروگاه خوی، نیروگاه طبس، نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی، نیروگاه نیشابور، نیروگاه فارس طی سالهای 78-1377 در پژوهشگاه.
 • مشاور ارشد در مطالعات تحلیل خطر لرزه‌ای و طیف طراحی و همچنین مطالعات ژئوفیزیك اكتشافی در پروژه «پل میانگذر دریاچه ارومیه (پروژه شهید كلانتری) »
سوابق اجرایی
 • مدیر گروه مطالعات شهری-منطقه‌ای از 1386 تا کنون.
 • مدیر شبکه لرزه‌نگاری، 1377 الی 1379
 • سرپرست گروه کامپیوتر، ‌1376 الی 1378
بازگشت به ابتدای صفحه

برگزیده آثار منتشره

 • Ghayamghamian M.R., Hisada Y., 2007, Near-fault strong motion complexity of the 2003 Bam earthquake (Iran) and low-frequency ground motion simulation, Geophysical Journal International, Vol. 170, 679-686.

 • Ghayamghamian M.R., Nouri G. R., 2007, On the characteristics of ground motion rotational components using Chiba dense array data, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 36, Issue 10, 1407-1429.

 • Ghayamghamian M.R., 2007, Directional damage due to near-fault and site effects in the M6.4 Changureh- Avaj earthquake of June 2002, Journal of seismology, Vol. 11, 39-57.

 • Ghayamghamian M.R., 2005, Segmental cross-spectrum as a new technique in site response estimation using spectral ratio analysis, Journal of earthquake engineering, Vol. 9, No.2, 247-264, Cambridge press.

 • Ghayamghamian M.R. and Motosaka M., 2003, The effects of torsion and motion coupling in site response estimation, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 32, No. 5, pp. 691-709.

 • Ghayamghamian M.R. and Kawakami H., 2000, On-site non-linear hysteresis curves and dynamic soil properties, Journal of American Society of Civil Engineering (ASCE), Geotechnical and Geoenvironmental. Division, Vol. 126 No. 6 June, pp. 543-555.

 • Ghayamghamian M.R. and Kawakami H., 1996, On the characteristics of non-linear soil response and dynamic soil properties using vertical array data in Japan, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 25, No. 8, 857-870.

 • Ghayamghamian M.R., Nojavan A. R., 2007, An evaluation of Iranian design response spectra using data of recent earthquakes in Iran, Journal of Japan Society of Civil Engineering (JSCE), Vol. 29, 132-138.

 • Tobita T., Miyajima M., Fallahi A., Alaghebandian R., Ghayamghamian M. R., 2007, Seismic intensity estimation through questionnaire survey and collapse rates of various buildings type in the 2003 Bam, Iran, Earthquake. Journal of Earthquake Spectra (EERI), Vol. 23, No.4, 841-865.

 • Jafari M.K., M.R. Ghayamghamian, M. Davoodi, M. Kamalian, S. Sohrabi, 2005, Site effect microzonation of Bam, Journal of Earthquake Spectra (EERI), Vol. 21, S125-136.

بازگشت به ابتدای صفحه