Friday, May 22, 2015
You are here:

پژوهشنامه زمستان 1380

پژوهشنامه زمستان 1380
اثر P-delta در تحلیل دینامیکی سازه‌ها
استفاده از ماتریس سختی دینامیکی در تحلیل دینامیکی و مطالعه توزیع نرخ کرنش در قابها
تابع انتقال گیرنده لرزه ای و کاربرد آن در محاسبه ساختار پوسته و جبه بالایی
بررسی جنبش نیرومند زمین و داده‌های شتابنگاری در زمین‌لرزه 20 اردیبهشت 1376 اردکول (قائن) با بزرگای Mw=7.2
کاربرد تحلیل هیلبرت در پردازش سیگنال های زلزله ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ایران
بررسی جنبش نیرومند زمین و داده‌های شتابنگاری در زمین‌لرزه 20 اردیبهشت 1376 اردکول (قائن) با بزرگای Mw=7.2

مهدی زارع


زمین‌لرزه 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1997) با بزرگای Mw=7.2 ، (NEIC, Ms=7.3, mb=6.4) و گسیختگی گسل زمین‌لرزه سطحی با طول بیش از 80 کیلومتر گزارش گردید. این زلزله به ثبت داده‌های شتابنگاری در 28 ایستگاه در خاور کشور منجر شد. در این مقاله داده‌های مربوط به 13 ایستگاه که لرزه اصلی در آنها نگاشته شده و یک ایستگاه که پس لرزه در آن ثبت شده، مطالعه شده است. به منظور بررسی داده‌های شتابنگاری، ابتد این داده‌ها (با برآورد نسبت طیفی سیگنال به نوفه) پردازش و سپس با توجه به ویژگیهای بیشینه جنبش (شتاب) و محتوای فرکانسی (بر اساس طیف فوریه شتاب چشمه)، کاهندگی جنبش زمین در این زلزله بررسی شده است. رده بندی ساختگاه بر اساس طیفهای تشدید H/V و برآورد بزرگای Mw برای داده‌های با بهترین کیفیت انجام شده است. این مطالعه نشان داد که توزیع بیشینه شتاب در زلزله مذکور از مدل کاهندگی بیشینه شتاب در ایران پیروی کرده است. علاوه بر آن، کاهندگی فرکانس گوشه (fc)و فرکانس بیشینه (fmax) با فاصله رومرکزی نیز بررسی و نشان داده شده است. لازم به یادآوری است که با توجه به عدم ثبت داده‌ها در نزدیکتر از فاصله کانونی 68 کیلومتر، بیشینه شتاب در این زلزله 118 سانتیمتر بر مجذور ثانیه مربوط به یکی از مؤلفه‌های افقی نگاشته شده در سنگان، در فاصله کانونی یاد شده بوده است.


متن کامل