Tuesday, May 26, 2015
You are here:

پژوهشنامه زمستان 1376

پژوهشنامه زمستان 1376
مطالعه ای بر رفتار سیستم های آبرسانی در برابر زلزله
تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن به روش لاگرانژ- لاگرانژ
بیمه زلزله ساختمان و ایمن سازی ساخت و ساز در کشور
کالب زنی دستگاههای لرزه نگاری
اولین عملیات نوفه سنجی با استفاده از لرزه سنج های باند پهن و کوتاه دوره
تشخیص زمین‌لرزه از انفجارات اتمی به کمک شبکه عصبی SOM با استفاده از ویژگیهای ML و MO
بررسی مقدماتی لرزه زمین ساخت و تاریخچه لرزه خیزی در استان اصفهان
روشهای تعمیر و مقاوم سازی ستونهای بتنی مسلح آسیب دیده

تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن به روش لاگرانژ- لاگرانژ
اصغر وطنی اسکویی

در تحلیل اندرکنش آب سازه به روش لاگرانژ- لاگرانژ به وسیله اجزای محدود، متغیرهای هر دو محیط تغییرمکانها فرض می شوند. در این روش، برای از بین بردن مدهای با انرژی صفر، از خاصیت غیرپیچشی محیط سیال استفاده می شود و پارامترهای مذکور در روی قطر ماتریس ارتجاعی محیط سیال، باعث از بین رفتن صفرها در روی قطر ماتریس مزبور می شود. برای آزمایش فرمولها بزرگترین بلوک از 37 بلوک سد پاین فلت (Pine Flat)تحت مؤلفه افقی زلزله 18 مه 1940 ال­سنترو با ضرایب مختلف استهلاک مطالعه شده و مقایسه‌های لازم انجام پذیرفته است.