Friday, May 29, 2015
You are here:

پژوهشنامه زمستان 1376

پژوهشنامه زمستان 1376
مطالعه ای بر رفتار سیستم های آبرسانی در برابر زلزله
تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن به روش لاگرانژ- لاگرانژ
بیمه زلزله ساختمان و ایمن سازی ساخت و ساز در کشور
کالب زنی دستگاههای لرزه نگاری
اولین عملیات نوفه سنجی با استفاده از لرزه سنج های باند پهن و کوتاه دوره
تشخیص زمین‌لرزه از انفجارات اتمی به کمک شبکه عصبی SOM با استفاده از ویژگیهای ML و MO
بررسی مقدماتی لرزه زمین ساخت و تاریخچه لرزه خیزی در استان اصفهان
روشهای تعمیر و مقاوم سازی ستونهای بتنی مسلح آسیب دیده

بررسی مقدماتی لرزه زمین ساخت و تاریخچه لرزه خیزی در استان اصفهان
مهدی حیدری، مجید شاه پسندزاده، محسن غفوری آشتیانی


استان اصفهان از نواحی نسبتاً لرزه خیز ایران میباشد. رویداد زمین‌لرزه‌های متعدد تاریخی و سدهء بیستم آثار مهمی بر تاریخچه تکوین و تحولات این پهنه از کشورمان داشته است.
در این نوشتار، مهمترین ویژگیهای لرزه خیزی، خطر زمین‌لرزه، زمین ساخت جنبا و لرزه زمین ساختی در استان اصفهان ارائه شده اند. علاوه بر آن، ضمن معرفی گسلهای بنیادی و کواترنر رویدادهای مهلرزه ای تاریخی و سدهء بیستم عنوان و خطر زمین‌لرزه برای هر یک از شهرهای استان بررسی شده است.